Ukutlhogonyelwa kwamakaka wenkukhu

© Chris Daly

Ukulawulwa komswakama kusilodlhelo esihle sokulawula kuhle amakaka wenkukhu.Amakaka wenkukhu ome khulu nanyana nasele alithuli angabanga imiraro yokomlahlekelwa mamanzi emzimbeni, neminye imiraro yokuphefumula,kuthi amakaka amanzi khulu abange ukukhula kwama-bacteria kanye namafungi kanye nokukhiqiza khulu kwe-ammonia. Amakaka amanzi angabanga izehlakalo zamatjhatjhazi, ukutjha kweskhumba, ukuvuvuka, ukusola nokwehlisa.
Ukuze ukghone ukusebenzisa amakaka wenkukhu, umswakama kufanele utlhogonyelwe uhlale uhlangana namaphesenti ayi-20 ukuya kwayi-25 .Lokha nawuwazalisa isandla uwabumba bona abe yibholo kufanele avume.Nakamanzi khulu ayanamathela, kuthi lokha nakome khulu angavumi nakancani ukwenziwa ibholo.

Ukulawulwa kwawo

Ukulawulwa kuhle kwamakaka wenkukhu kuthoma ngokusebenzisa imibhede elungileko. (Funda ngokuzeleko ngemibhede le lapha) i-material yemibhede leyo kufanele ibekwe kuhle ngaphambi kokobana ingasetjenziswa ,ngombana kuzokuba budisi ukukhandela imiraro yemakaka wenkukhu athambileko nangabe imibhede yenkukhu besele ithambile ngaphambi kokobna ibekwe emahogweni weenkukhu .
Abanye abalimi bayirhatjha emawogweni wenkukhu eemvekeni zangaphambi kokobana babeke iinkuku ezitja, ukuqiniseka bona yomile.
Imatheriyali kufanele iphendulwe ngasosoke isikhathi ukwenzela bona ihlale yomile begodu iphenduleka .Iinkukhu zizokurhelebha ngethuleli ngokobana zizibhutjhabhutjhe kiwo nokobana ziwunghware u-material lo.
Indlela iinkotlelo eziselelela iinkukhwezo zakheke ngayo nokulawulwa kwazo kubalulekile lokha ziza ekulawulweni kwamadede wenkukhu.Abalimi kufanele batjheje iinkotlelo abazisebenzisela ukuseza iinkukhu amanzi ,begodu bazilungise lokha nazivuzako ngemva kokobana sele basuse iinkukhu ,nangaphambi kokobana bafake ezitja ehlelweni lapha bazikhiqizela khona .
Ihlelweli kufanele litjhejwe khulu lokha nasele kuthonyiwe ukukhiqizwa kwenkukhu begodu kulungiswe nangabe zikhona ezivuzako msinya ngemva kokobana bazibone . Kufanele lokho kwenziwe nakuma-foggers kanye nama-evaporative cooling pads angadala imiraro yokobana amakeka wenkukhu athambe lokha nakukhona okungakalungi ngawo.
Ukuphalaka kwamanzi enkotlelweni zenkukhu zokusela kufanele kungavunyelwa.Kutholwe bona ukuphakamisa kancanikancani iinkotlelo zamanzezi lokha iinkukhu nazikhulako, kurhelebha ukuphungula umswakama ngamaphesenti alikhomba.Iinkotlelo zenkukhu kufanele zihlanzwe kuhle ukukhandela ukuthuluka nokuqiniseka bona zisebenza kuhle.Kutholwe bona ama-nipple drinkers akhandela amanzi kobana athuluke khulu, nokobana amoseke kunama-bell drinkers.
Ukondleka kwenkukhu nakho kunomthelela emazingeni womswakama wamakaka wenkukhu,ngombana ezinye iinthako ezizidlako ezifana netswayi,ne- sodium bicarbonate, molasses, soya, amino acids kanye ne-crude protein,nangabe uzipha khulu iinkukhu zingadala bona zisele khulu amanzi bese zithunda khulu.
Ezinye iinthako zingadala iinkukhu zona zithulule ,ekungezeleleni komswakama osezingeni eliphezulu udale nokobana kubenamazinga aphezulu we-nitrogen. Ukugandeleleka ngokomkhumbulo okubangwa mtjhiso nezinye iinhlahla nakho kungenza imiraro efanako.
Ukuminyana kwestoko, inomboro yenkukhu ezibekiweko ngokuya kwe- square meter, kuzoba nomthelela emazingeni womswakama wamakaka.Kuzokuba budisi ukwenza bona amakaka ahlale esezingeni elilungileko lomswakama nangabe iinkukhu zizinengi begodu ziminyene ngehogweni. Ubunengi be-material yemibhede esetjenziswako izoba nimithelela efanako .
Nangabe imibhede leyo irhatjhwe yabadweni khulu angeze yakghona ukudosa umswakama omnengi njengalokho uyenze yabadege.Ubunengi be-material oyenzileko izokuya ngebhoduluko lomkhiqizo kanye ne-material yemibhede esetjenzisiweko.
Ubujamo bebhoduluko, obufana nobujamo bezulu obomileko nanyana obumanzi ukutjhuba komrhwamuko nanyana ubujamo obumakhaza bezulu bungabanga bungenza bona amakaka wenkukhu athambe nangabe ihlelo lokukhipha nokungenisa umoya emahogweni weenkukhu alikhuphi umswakamo kuhle .
Imiraro yokutjhuba komrhwamuko kufanele ikhandelwe ngokobana kufakwe insulayitjhini yomakho nehlelo lokuphakelwa kwamanzi.Ukungena nokuphuma komoya kanye nokutjhisiswa kwehogo kufanele kulawulwe ngokutlhogomela ukwenzela bona amazinga wobujamo bezulu ahlale angafaneleko.

Translated by Busisiwe Skhosana