Taolo ya Ditlakala tša Diruiwa tša maphego taolo

© Chris Daly

Taolo ya bonola e bohlokwa ke ya maleba go taolo ya ditlakala tša diruiwa tša maphego. Ditlakala tše di omilego kudu le go ba lerole di tla hlola go gamola meetse le mathata a go hema, mola ditlakala tšeo di kolobilego go fetiša di tla tšwetša pele difankase le kgolo ya dipakteria ye e ka hlolanggo go fetiša tšweletšo ya amonia. Ditlakala tše di kolobetšego di tla feletša ka go ditiragalo tša godimo tša maphone, letlalo lo ga swa, go ruruga, go rogwa go išwa tlase.
Go dira bontšhi ka ditlakala tša diruiwa tša maphego, maemo a monola a swanetše go tiisetšwa magareng ga dipersente tše 20 go ya go 25. Ge o pitlaganya ye mmalwa ka go kgwele, ditlakala di swanetše go latela ga nnyane. E kolobile go fetiša ge e swana go swana le kgwele gomme e omile kudu ge e le gore ga se ya go latela ka moka.

Maele a tša taolo

Taolo ya mathomo ye botse ya ditlakala ke go šomiša didirišwa tše lokilego tša malao . (Bala go feta ka ga didirišwa tša malao mo.) Didirišwa di swanetše go bolokwa ka tshwanelo pele ga ge e šomišwa bjalo ka ge go tla ba boima go efoga mathata a ditlakala tša go koloba ge e le gore malao a be a šetše a le monola pele ga ge e be beiwa ka gare ga ntlo ya diruiwa tša maphego. Balemirui ba bangwe ba e phatlalatša ka ntlong ya diruiwa tša maphego beke pele ga ge tše mpsha di fihla, go netefatša gore e omile.
Didirišwa di swanetše go fetolwa ka mehla go tšwela pele go e swara e omile le go hlakahlakana. Dononyana di tla thuša se ka go rutha leroleng le go ngapa sedirišwa.
Hlamo ya dinweelo le taolo e bohlokwa ge go etla go tša taolo ya ditlakala. Balemirui ba swanetše go hlahloba tsamaišo ya dinweelo le go lokiša mo go dutlagomorago ga ge dinonyana di fetša go tlošwa pele tše mpsha di tlišwa ka tshepidišong ta tšweletšo. Tshepedišo e swanetše go lekolwa ka bogauswi morago ga ge tšweletšo e thoma, go lokiša mo go dutlago morago ga ge mašoba a ma mpsha a bonwa. Go swana le go ama difogger le go moyafatša go fodiša mašogo , seo se ka hlolago mathata a ditlakala tša go koloba.
Tahlego ya meetse ka dinweelong e swanetše go efogwa. Ga nnyane ga nnyane go godiša dinweelo go dira bonolo go nwa bjalo ka dinonyana di ntse di gola di a hwetšwa go fokotša monola ka go fihla 7%. Dinweelo di swanetše go bewa ka fase ga thibelo e netefetšego ka tshwanelo go thibela go tšhollwa le go netefatša tiragalo ya maleba. Dinweelo tša dithoko di hweditšwe di hlola tahlego ya meetse ye nnyane le go tshenyo ye nnyane go feta dinweelo tša pele.
Phepo e na le seabe mo maemong a monola mo ditlakaleng, ka mohuta wa dijo tšeo di itšego, go swana le letswai, sodiamo baekhaboneiti, dimolase, soya, diaminoesiti le protein ye e sa tlhotlhwang, ge di filwe ka phepo ya go feta, di dira dinonyana go nwa meetse a mantšhi le go ntšha meets a go feta. Ditswaki tše dingwe di ka hlola letšhollo, seo go ya ka maemo a monola a a le go godimo o ka oketša maemo a naetrotšene. Kgatelelo ya phišo le dihlare tše dingwe di ka ba le seabe sa go swana.
Kitlano ya dithoto , palo ya godimo ya dinonyana ka sekwere sa metaras, e tla ba le seabe sa thwii maemong a monola wa ditlakala. Go ka ba boima go bea maemo amonola wa ditlakala ge go kgobela maemo a godimo a kitlano ya dithoto kudu. Maemo a malao a didirišwa a šomišwago a tla ba le seabe se se swanago. Malao a o a phatlalatšwang bosesane go fetetša e ka se kgone go mona monola wo montšhi go swana le malao a ka bang koto. Bontšhi bja didirišwa tše di šomišwago di tla laolwa ke tikologo ya tšweletšo ya malao le didirišwa tše di šomišwago.
Maemo a tikologo , go swana le a go koloba goba maemo a boso a monola, phokafalo goba maemo a boso a go tonya kudu e ka hlola ditlakala go koloba ge tshepedišo ya tlolamoya ya ntlo ya diruiwa le go ruthetša a e tloše monola ga botse. Mathata a phokafalo a swanetše go go tlošwa ka gare ga ntlo le tshepedišong ya kabo ya meetse. Tlomoya le go ruthetša di swanetše go laolwa ga botse go bea maemo a boso ka botlalo.

Translated by Lawrence Ndou