Kukhicitwa Nsontfo Lelula kanye Nekuyimaketha eNingizimu Afrika

© Mohair South Africa

Imbuti ye Angora ijutjwa njalo ngenyanga yesitfupha. Lelinani lalensontfo linesisindvo lesihlukile kushiyana ngemnyaka walembuti; tinsontfo tetinwele tebantfwana tingaba ngema gremu lamakhulu lasihlanu ekujutjweni kwekucala kunaleto lesetikhulile letinesisindvo lesingu 2 kg. Ngemuva kwekujutjwa, letinwele tiyabutsiswa, tipakishwe bese tiyamakwa kahle ngetinombolo kanye netinombolo tekukhicita.

Kumaketha Insontfo Lelula Kakhulu

Bafuyi betimbuti tesikali - lesincane te Angora bangasebentisa tindzawo tekujubela tebantfu basemmangweni kepha bafuyi labatsengisako balungisa nelicembu lelijubako kutsi bavakashele emapulazi abo ngesikhatsi sekujuba letinwele. Ngemuva kwekujuba, letiboya tibekwa ngendlela yebudze bato, kusindza kanye nekucina kwabo, tibeka ngemabhele bese tibhalwa ngenombolo yemkhiciti kanye nelizinga elikilasi. Ngabunye boya lobubhalisiwe bemkhiciti bunenombolo yalomkhiciti. Libhele ngalinye likala likhulu nemashumi lasihlanu ema kg. Bafuyi besikali - lesincane kumele bagcine imibhalo yalabakufakile kulelibhele kuze batobhadalwa ngako.
Emabhele amikiswa kulabatsengi, labatomaketha letiboya bese batsengisa lapho bantfu beta batotsenga khona, ibanjwa emahlandla lalishumi nakune njalo ngemnyaka endzaweni yeNsontfo kanye Nekushintjiswa Kweboya ePort Elizabeth. Emabhele ahlukaniswa abeticheme kanye nemfanekiso lapho khona sinye sicheme sikhombiswa labatsengako. Umtsengi utsenga 'sicheme' sentsambo (lephindze ibitwe nge 'mafutsa') lebese yenta ngekwengeta. Kwakhiwa kweboya kufaka kulungisa, kuklina (Kuwasha), kufaka emakhadi, kukama, kutungeletisa, kufaka lelinye libala, kutfungela noma kukolosha bese ekugcineni, kudvweba. Batsengi bekukhicita beNingizimu Afrika benta lokungaba ngu 5% kube 95% weboya utsengiselwa ngaphandle. Emave lamatsatfu lamakhulu kakhulu lekuhanjiswa kuwo yi China, Italy kanye ne Taiwan.
Kwanyalo (2018) batsengi labangibo basihlanu, batsengisi batsatfu futsi cishe labakhako bamashumi lamatsatfu. Tinhlobonhlobo teboya letinkhulu temkhicito letikhicitwa eNingizimu Afrika kufaka emasokiso, tingubo tekulala, emaduvethi, tikafu, kanjalo neliningi letimphahla letinye Kanye netintfo tekuhlobisa. Ngaphesheya, boya busetjentiswa magama lasetulu efashini kwentela kukhokha emasudu ekutichaza kanye naletinye tintfo tefashini. Bakhiciti beBoya eNingizimu Afrika bamaketha lwati kubafuyi betimbuti te Angora kanye nefemu.

Tinhlolo te Boya eNingizimu Afrika

Boya bukhokhwa etindzaweni letomile tase USA nase Australia kanjalo nase Lesotho, kepha iNingizimu Afrika ikhokha lokungaba ngu 53% emkhicito weboya mhlabawonkhe. Linani lemali lemkhicito weboya belimakhulu lasihlanu nemashumi lamabili nemfica etigidzi temarandi ngemnyaka wa 2015. Umkhicito wemnyaka wa 2015 (ngemathani latinkhulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu) kwaba ngulokwalile nawubuka kuloko kwemnyaka wa 2006 ngetinombolo letakhokhwa temkhicito letaba ngemathani latinkhulungwane letintsatfu nemakhulu lasikhombisa. Lokwafaka sandla kakhulu kulokwehluleka kwaba ngulesomiso lekwabhekana naso kuncenye lenkhulu yetindzawo tekukhicitela kito tase Sifundzeni sase Eastern Cape. Ngemnyaka wa 2006 linani leboya lalimashumi lasikhombisa nesiphohlongo emarandi ngeli kg nawubekisa kumnyaka wa 2018 ngesikhatsi lelinani lifika kumakhulu lamabili nemashumi lasihlanu emarandi ngeli kg.

Tinkinga nge Kukhicita Boya

iNingizimu Afrika isenanyalo (nga 2018) ngaphansi kwekucindzeteleka lokukhulu ngekuchubeka kwesimo sesomiso etindzaweni letinkhulu tetigodzi letikhicita boya. Letinye tindzawo titfole imvula-leningi ledzingekako, kepha inombolo yebakhiciti labasacitsa imali leningi ekudleni lokungetelelako (kanye nekukuhambisa) kwentela kuphilisa tilwane tabo. Nomakunjalo, kusekhona kufunwa kwaloboya kantsi nalemakethe solo imile ngako lokutsengisa lokwentekile lokumbalwa.
Letinye tinkinga letikhona kutiko leboya eNingizimu Afrika kufaka kubabete kwetinombolo tetintfo letitofika ngesikhatsi lesifanele, imali lesetulu yekufakela yekukhicita ngemshina, lwati nelikhono lelikaliwe kanye nekusebenta ngekujaka kwentela kubamba sikhatsi sekukhicita.

Translated by Phindile Malotana