Ukukhiqizwa Nokuthengiswa kwe-Mohair eSewula Afrika

© Mohair South Africa

Imbuzi yomhlobo we-Angora ikerwa uboya qobe ngemva kweenyanga ezisithandathu. Ubudisi boboya bazo buhluka ngokuya ngokobana imbuzi leyo inobudala obungangani, uboya beputwana bukerwa kokuthoma lokha nabunobudisi obungaba yi-500g kuneembuzi ezindala ezikerwa uboya lokha nazinobudisi obuyi-2kg.

Ukuthengiswa kwe-Mohair

Iimbuzi zomhlobo we-Angora zingasebenzisa indawo yinye lokha naziyokukerwa, kodwana abafuyi abafuya ngobunengi ngehloso yokuthengisa bahlela nethimu ejamelene nezokukera iimbuzi kobana bayokuvakatjha emaplasini ngesikhathi sokukera imbuzi uboya. Ngemva kokubukera buhlukaniswa ngokuya ngobude babo, ukuqina kanye nokobana bumhlobo bani bupakwe benziwe amabhala, bumeregwe ngenomboro yomkhiqizi kanye nokobana buyikhwalithi enjani.Umkhiqizi ngamunye we-mohair otlolisiweko unenomboro. Ibhala ngalinye linobudisi obuyi-150 kg. Abafuyi abangafuyi imbuzi ezinengi kufanele babeke amarekhodi wokobana umlimi ngamunye ufake amabhala ayingakhi abuya embuzini zakhe ukwenzela bona bazokurhona ukumubhadala.
Amabhala athuthelwa kumrhwebi wepahla, ozobathengisela uboya be-mohair lobo efandisini, ebanjwa amahlandla ayi-14 qobe nyaka efandisini ye-Wool and Mohair Exchange ebanjelwa e- Port Elizabeth. Amabhala ahlukaniswa enziwe imithiya kuthi isampula lebhala ngalinye linikezwe abathengi. Umthengi uzokuthenga umthiya ongakasetjenzwa (obizwa bona yi-greasy) afike awusebenze. Hlangana kwezinye izinto ezenziwa nakusetjenzwa i-mohair kubalwa hlangana ukuyihlukanisa, ukuyihlanza, ukubukama, ukubudrayisa, ukubudaya, ukubukorotjha nanyana ukubuluka.
Abathengi abathenga umkhiqizo obuya eSewula Africa bayi-5%, lokha i-mohair enengi ithengiselwa iinarha zangaphandle.
Isewula Africa ithengisela iinarha ezifana ne-China, Italy kanye ne-Tawain.
Ngonyaka lo ka-(2018) kunabathengi abahlanu abaqakathekileko, abarhwebi ngepahla abathathu nabakhiqizi abapheze babeyi-30.
Imhlobo eminengi yemikhiqizo ye-mohair ikhiqizwa eSewula Africa ekubalwa hlangana nayo amakawosi,iingubo,amaduvedi,iinkhafu,kanye nokunye okunengi okubalwa izambatho, kanye nezinye izinto zokurhabisa. Eenarheni ezingaphetjheya i-mohair isetjenziswa bathungi bezambatho zamalebuli aphezulu ukwenza amasudu kanye nezinye izambatho zefetjhini.
Ihlangano ye-mohair hair yeSewula Africa isabalalisa ilwazi emabubulweni nanyana abafuyini bembuzi zomhlobo we- Angora.

Imbalobalo ze-Mohair yeSewula Africa

I-Mohair ikhiqizwa eendaweni ezomileko ze-USA, Australia kanye ne Lesotho,kodwana i-Sewula Africa ikhiqiza umkhiqizo we-mohair oyi-53% ephasini loke. Imali egade ingena ngokuthengiswa kwe-mohair eSewula Africa gade ibalelwa ku-R529 million ngonyaka ka-2015. Umkhiqizo wango-2015 wabalelwa ematanini ayi-2 500 gade kumkhiqizo owehlileko nawufaniswa newangonyaka ka-2006 lapha kwakhiqizwa khona umkhiqizo omatani ayi-3 700. Isomiso sabanomthelela walokho ngombana iincenye ezinengi zenarha ezikhiqiza i-mohair ezisesphandeni sange-Eastern Cape gade zibanjwe sisomiso. Ngonyaka ka-2006 i-mohair gade ithengiswa nge-R78/kg nayimadaniswa neyangonyaka ka-2018 lokha inani layo lafika ku-R250/kg.

Imiraro Eqalene Nokukhiqizwa kwe-Mohair

iSewula Africa isese ngonyaka ka-(2018) ngaphasi kwegandelelo elikhulu ngebanga lesomiso esiragela phambili encenyeni ezinengi zeemfunda ezikhiqiza i-mohair. Ezinye iimfunda sele zilitholile izulu egade zilitlhoga, kodwana abanye abakhiqizi abanengi basasebenzisa imali enengi bathenga ukudla abangakupha ifuyo yabo njengombana kunganazulu kanye nekuzithutheni.
Nanyana kunjalo, itlhogeko ye-mohair isese yinengi begodu imakede yayo gade isajame kuhle efandisini eenyangeni ezidlulileko.
Ezinye iintjhijilo eziqalene neemakede ezikhiqiza i-mohair eSewula Africa kubalwa ukungabi neensetjenziswa ezitlhogeka lokha nakwenziwa i-mohair ezingafiki ngesikhathi esilungileko, iindleko eziphezulu zokujamiselela nanyana ukulungisa imitjhini, ukungabi nelwazi elilingeneko lepahla yokwelukwa kanye nerhono, imithetho yezabasebenzi ekhambelana neskhathi sokukhiqizwa kwe-mohair.

Translated by Lizzy Shongwe