Kujutjwa kwe Timbuti te Angora

©Mohair South Africa
Timbuti te Angora tingajutjwa njalo enyangeni yesitfupha. Kusindza kwetinwele kungahluka ngemnyaka - kusuka ku 500g kusuka kubantfwana kuya ku 2 kg wetinwele tetimbuti letindzala. Letinwele tibitwa insontfo leluka kakhulu, hhayi i angora. iAngora ichamuka kubologwaja be Angora.
Tindlela tekujuba:
Imbuti lehlobile kulula kuyijuba kunaleyo lengcolile.
Lembuti kumele yome.
Kuncutsa kulula kunekujuba, ikakhulu kulabacalako.
Ungajubi indzawo yinye kabili, umangabe tintsambo letindze tikunika linani leliphakeme le yarn.
Uma tijutjwa njalonjalo, timbuti te Angora titsintseka malula kutilwanyana letincane kanye nasekuguleni. Tinwele letindze tingakukalela kubuka kanye nekunyakata, lekungavikela lembuti kutsi ingadli futs inganatsi. Phindze kungangenela bantfwana betimbuti kutsi bangamunyi.

Kunakekela Timbuti te Angora

©Marinda Louw
Uma ujuba timbuti te Angora, kumele tibanjwe ngesineke phindze utivumele ngekwenta kwato kwemvelo - kufuna kwati nekuhlakanipha. Kujuba kuyinkinga etimbutini kants nekutibamba budlabha kumele kuyekelwe. Timbuti tingabanjwa ngetulu kwetimphondvo, kushiyane ke ngeminyaka yato keha akukameli tidvonswe ngemilente yato. Ungasebentisi emapodder agesi
kuletimbuti. Timbuti kumele tibekwe endzaweni yekutisimisa noma utisimiwe ngemilente yakho. Kujuba kumele kucale ngasekugcineni - ngemuva bese usebentela kuyaphambili. Hamba kancane bese ujuba dvute nemtimba wembuti.

iHygiene Ngesikhatsi seKujuba

Kuvikela kutseleleka kwemagciwane kumcoka kakhulu ngesikhats sekujutjwa. Tintfo letisetjentiswako tekujuba nalabo labajubako (labajuba ngesandla noma ngemshina)kungasakata emagciwane kumbuti yinye noma emkhatsini wemhlambi wetimbuti, ngako indlela yekuchubeka kumele ilandzelwe. Cala kujuba timbuti letincane kucala kwenteka kuvikela kutseleleka kuleto tilwane letindzala. Ngaphambi ucale kujuba lendzawo yonkhe yekujubelakiyo kumele iklinwe bese iyafutfwa. Ngemuva kwekujuba, tonkhe letinwele kumele tihleliswe, tipakishwe bese tiyasuswa lapho bekujutjelwa khona kanjalo nekufutsa letintfo bekujutjwa ngato. Tintfo tekujuba kumele tifutfwe njalonjalo ngesikhatsi sekujuba kwentela kumisa kusakateka kwemagciwane.
Uma umjubi ajube bovu embutini, lomjubi kumele ashintje afake lelinye libhuluko lelihlobile. Lendzawo yekujubela kumele nayo ifutfwe. Tilwane letifile akukameli tihlindzelwe endzaweni yekujuba kantsi netilwane letigulako akukameli tifakwe endlini yekujubela. Tikhumba netigogo akukameli kulashwe, komiswe noma kubekwe endzaweni yekujuba. Kujuba kumele kwentiwe ngulabo labakwatiko kujuba. Yiba nesiciniseko kusikeka lokwenteke ngesikhatsi sekujuba kuyalashwa ngekufutsa kantsi ne oyili yesilondza kwentela kuvikela kusakateka. Timbuti kumele titfole kudla kanye nemanti lamasha ngekushesha ngemuva kwekujutjwa. Yiba nesiciniseko kutsi awuveti timbuti letijutjiwe kusimo selitulu lesifana nekubandza kanye nesimo lesimanti. Yiba nesiciniseko kutsi kunemtfunti lapho tikhona bese wengeta kudla lokunemandla laphakeme kulinani lelincane.

Translated by Phindile Malotana