Ukuguda Koboya Kwembuzi Zomhlobo we-Angora

©Mohair South Africa
Imbuzi zomhlobo we-Angora zingakerwa uboya qobe ngemva kwenyanga ezisithandathu. Ubudisi boboya babo budlulana ngokuya ngokobana imeminyaka emingaki – kusukela ku-500g lokha nazimaputwana ukuya lokha nasele zizidala lapha ziba nobudisi obuyi-2 kg. Uboya bazo bubizwa ngokobana yi-mohair, nanyana i-angora. Imbuzi yomhlobo we-Angorauvela emiqaseni we-Angora.
Amathiphu wokuzikera:
Imbuzi ehlwengekileko kulula ukuyisusa uboua kunaleyo engakahlwengeki.
Imbuzi kufanele ingabimanzi.
UKuziqunta kunqono kunokuziguda.
Ungagudi indawo yinye kabili, kwaphela imithiyane nayimide iletha ikhwalithi.
Nazingagudwa uboya ngeskhathi soke, zingabanjwa mapharasayidi kanye namalwelwe. Inhluthu ezide zingenza bona zingaboni kuhle begodu zingarhoni nokukhamba kuhle, ekungarholela ekutheni imbuzi zingadli zingarhoni nokusela. Kungaphazamisa nekumunye ni kwamaputwani.

Ukubanjwa Kweembuzi Zomhlobo we-Angora

©Marinda Louw
Lokha ukera imbuzi yomhlobo we-Angora uboya, kufanele ibanjwe ngesineke begodu uyivumele bona yenza imikghwa yayo eyijayeleko – ihlale ihlakaniphile. Ukukera imbuzi uboya kurholela ekutheni ingandeleleko ngokomkhumbulo begodu ukukafaneli bona iibanjwe marhwarhwa. Iimbuzi zingabanjwa ngaphezu kweentende nanyana ngamaqatha okuzokuya ngokobana yidala kangangani. Kodwana akukafaneli zidoswe ngenyawo zazo. Ungasebenzisi ama-prodder wegezi embuzini.
Iimbuzi kufanele zisekelwe iinyawo zazo ngento ezisekelako. Thoma ukuzikera ngemva emsileni uye ehlokweni. Yenza buthaka ukerele eduze komzimbayo.

Ukuhlwengeka Okutlhogekala Lokha Nawukera Iimbuzi Uboya

Ukukhandela ukutheleleka ngamalwelwe kuqakathekile lokha iimbuzi nazikerwa uboya. Iinsetjenziswa zokuyikera kanye neenkero (imitjhini nanyana izandla) kungarolela ekurhatjheni amalwelwe athelelenako emhlambini nanyana emihlanjini, njeke kufanele kulandelwe iindlela ezilungileko zokubulala amagciwani. Thoma ngokukera amaputwani ukukhandela ubona angathelelwa ziimbuzi ezindala ngamalwelwe.
Ngaphambi kokobana uthome ukuzikera ishede loke lalapha uzabe uzikerela khona kufanele likulumagwe libulawe namagciwani. Ngemva kokobana uzikerile, boke uboya be-mohair kufanele bubekwe ngamananeko, bupakwe, bususwe eshedeni kubulawe namagciwani eensetjenzisweni egade zisetjenziswa. Iitjenzisweni zokukera kufanele zihlale zibulawe amagciwani lokha iimbuzi nazikerwako ukukhandela ukobana zingarhatjhi amalwelwe.
Nange umuntu ozikera uboya akera ithumba ngephoso embuzini, kufanele atjhintje ambathe iburugu elihlwengekileko. Indawo ekukerelwa kiyo nayo kufanele ibulawe amagciwane.
Iinlwane ezifileko akukafaneli zisuselwe isikhumba eshedeni lalapha kukerelwa khona imbuzi uboya begodu iinlwane ezigulako ukukafaneli zibekwe eshedeni lapha kukerelwa khona imbuzi uboya. Iinkhumba zazo akukafaneli zilatjhelwe nanyana zonyiswe nanyana zibekwe eshedeni yalapha kukerelwa khona imbuzi.
Ukukera imbuzi uboya kubancono nakwenziwa bakeri abaziwako. Qiniseka bona iinkero zokukera zilatjhwe ngeembulali magciwani kanye neelwani eziqotha iimpukani, amafutha weenlonda avikela ukungenwa malwelwe. Imbuzi kufanele zithole ukudla kanye namanzi afretjhi msinya ngendlela okungarhonakala ngayo.
Tjheja bona imbuzi zamaphondo amancani azibanjwa bujamo bezulu balokha kumakhaza nanyana izulu lina khulu. Qinisela bona zinemithunzi ufake ukudla okupha imizimba yazo umdlandla.

Translated by Lizzy Shongwe