Ku Tsemiwa ka Voya bya Mbuti ya Angora

©Mohair South Africa
Timbuti ta Angora tinga tsemiwa voya endzhaku ka tinhweti ta 6 tin’wana na tin’wana. Ntikelo wa voya bya kona wufambelana na malembe- kusuka eka 500g kuhuma eka vana kuya eka 2 kg ya voya bya letikulu. Voya byakona byi vuriwa mohair, kungari angora. Angora yihuma eka mimpfundla ya Angora.
Switsundzuxo swo kera:
Mbuti leyi baseke yikereka kahle kutlula leyingana thyaka.
Mbuti yifanele kuva yi omile.
Ku kera hi xikero swa olova kutlula muchini, ngopfu ngopfu loko waha sungula.
Unga keri eka ndzhawu yin’we ka mbirhi, hikuva voya byo leha byi tirha ntirho wa kahle.
Loko yinga tsemetiwi minkarhi hinkwayo, mbuti ya Angora yitala ku khomiwa hi switswongangati na mavabyi. Voya byo leha byina xi ave eka kuvona kayona na mafambelo, leswinga sivelaka mbuti kuva yinwa mati nakudya swakudya. Swinga kavanyeta na swimbutani kuva swimama.

Kuhlayisiwa ka Mbuti ya Angora

©Marinda Louw
Loko u tsemeta voya bya mbuti ya Angora, yifanele kuva yi khomiwa hiku lehisa mbilu naku yipfumelela leswaku yiva eka mahanyelo yayona ya ntumbuluko – yo lava kutiva na vutlhari. Ku tsemetiwa switisa ntshikelelo eka timbut naswona kuva tinga khomiwi kahle swifanele ku papalatiwa. Timbuti tifanele ku khomiwa hilaha ka timhondzo kumbe swinondwani, kuya hi vukhale bya yona kambe ayifanelanga kuva yikokakokiwa hi milenge. Unga tirhisi switirhisiwa swa gezi eka timbuti. Timbuti tifanele kuseketeriwa kumbe ti seketeriwa hi milenge ya wena. Kutsemetiwa swifanele kusukela endzhaku kuta emahlweni. Endla hiku nonoka naswona u tsemeta ekusuhi swinene na miri wa mbuti.

Ku Basa Hinkarhi wo Kera

Ku siveriwa ka kutluletiwa ka mavabyi swina nkoka hinkarhi lowu. Switirhisiwa swotsemeta na swotsemeta hi swona (swa mavoko kumbe michini) swinga hangalasa mavabyi eka ntlhambi kumbe exikarhi ka ntlhambi, se maendlelo ya kahle yaku sivela mavabyi ya fanele ku landzeleriwa. Sungula hiku tsemeta swimbutani kusivela kutluletiwa mavadyi kusuka eka timbuti letikulu. Loko kutsemetiwa swinga se sungula, laha ku tsemeteriwaka kona kufanele ku basisiwa kutlhela ku fafazeriwa. Endzhaku ka sweswo, mohair hinkwayo yifanele ku vekiwa kuya hi mintlawa, yi pakiwa kutani yisusiwa laha ku tsemetiwaka kona kutlhela ku siveriwa mavabyi nakambe eka switirhisiwa. Switirhisiwa swifanele ku fafazeriwa hi minkarhi leyi ringanaka kusivela ku hangalasiwa ka mavabyi.
Loko xotsemeta xitseme na nyama ya mbuti kun’wana, mutsemeti ufanele kuya cinca swi ambalo a ambala swobasa. Ndzhawu yo tsemetela eka yona yifanele kuva yi fafazeriwa ku sivela mavabyi. Swifuwo leswinga fa aswifanelanga ku tsemetiwa voya naswona leswi vabyaka aswifanelanga kuva swiyisiwa laha ku tsemeteriwaka kona. Madzovo aya fanelanga kuva ya totiwa murhi, ya omisiwa kumbe ku hlayisiwa eka ndzhawu yo tsemetela kona.
Ku tsemeta swifanele ku endliwa hi vatsemeti lavanga le nawini. Tiyisisa leswaku lomu kungava na kutsemiwa kufanele ku totiwa murhi lowu chavisaka tinhongani naku sivela kuva kunghena yanwana mavabyi. Timbuti tifanele kukuma mati yo tenga na swakudya endzhaku kaloko ku hetiwe kutsemeta. Tiyisisa leswaku awu veki timbuti letinga tsemetiwa ehansi ka maxelo yotika swinene kufana na laha ku titimelaka no tsakama. Tiyisisa leswaku tina vutumbelo bya kahle kutani u engetela swakudya leswingana matimba swinene eka swakudya swa swona.

Translated by Ike Ngobeni