Kujabulelwa kwesikhwama sebantfwana saNelson Mandela nga2007

© Eric Miller

Umuntfu lotilungele emhlabeni

Kujabulela lilanga laMandela lekutalwa abonga iminyaka langemashumi lisiphohlongo kanye nemfica(89) yandlulela kulenye injabulu ngalesibili mhlaka 24July 2007, loku bekwenteka emahhovisini alesikhwama eJozi, lapho khona Mandela bekajabulile wajuba likhekhe, wanga bantfu waphindze watfola netipho kuleyo patsi yebantfwana yamnyaka wonkhe. Celeni kwakhe bekuna Graca Machel.

Bantfwana labangemakhulu lamatsatfu bahalalisela Mandela ngetilwimi letinyenti letihlukene. Munye wamubita ngengilozi yaseZulwini; Robert loneminyaka lesihlanu wabhala watsi, ‘ungumuntfu lolunge kubandlula bonkhe emhlabeni’, Franco loneminyaka lemine watsi Mandela ngumphatsi walolonkhe lelive, Olerato loneminyaka lesihlanu umukhulu kunatsi sonkhe. Mandela nakabona bantfwana inhlitiyo yakhe iyajabula. Uyabatsandza bantfwana.

Translated by Thandokuhle Motha

Rebranding Mandela

Kudvuma kwaMandela besekufike kulelinye lizinga, licwaningo lelentiwa yinkapane leyibitwa ngekutsi yiMarkinor yakhomba kutsi bekacubeka advu...more