Ukugidingwa kwesikhwama seemali i-Nelson Mandela Children’s Fund 2007

© Eric Miller

Indona Elunge khulu Emhabeni

Ilanga lokugidingwa kokubelethwa kukaNelson Mandela, lapha bekahlanganisa khona iminyaka ema-89 laragela phambili kwabangomunye umnyanya, godu ngeLesibili wama-24 kuVelabahlinze 2007 ema-ofisini we-Nelson Mandela’s Chidren Fund eJwanasbhege.

Lapho uMandela ebegade amomotheka asika khona, ikuke lelanga lakhe lokubelethwa elikhulu bewamukela khona izipho emyanyeni wabantwana awenzeka umnyaka nomnyaka. Hlanukwakhe bekuno-Graca Machel. Abantwana abangaba yi-300 bezwakala bamfisela iinlokotho ezihle, basebenzisa ilimi labetwana.

Munye wabo wambiza bonyana yingilozi yezulwini, u-Robert ebegade aneminyaka emihlanu yobudala watlola bonyana “Uyindoda elunge khulu ephasini” u-Franco ebegade aneminyaka emine wathi uMandela “mphathi wenarha yoke”, kwathi u-Olerato obegade aneminyaka emihlanu, athi “uyindoda ephambili ukuwadlula woke” U-Zolile Cele, ebegade aneminyaka elitjhumi nanye, wapha uMandela isihlalo esibhinqiweko esenziwa ngabanye afunda nabo esikolwe sabentwana beendingo ezikhethekileko i-Forest Town school eJwanasbhege, akhuluma ahlezi esitulweni sakhe esinamavilo, wathi ukuhlangana noMandela ku-‘cool , washo nokobana uyinto ekulu kuye.

Lokha uNomzana uMandela abona abentwana ihliziyo yakhe ivele incibilike. Ngombana basondele nehlizwakhe khulu, kwatjho uTumi Mdwaba, omkhulumeli we-Nelson Mandela‘s Children Fund.

Translated by Johannes Nkosinathi

Rebranding Mandela

UMandela bekamdosi phambili othandwa khulu, begodu ngokuya ngerhubhululo elinziwa ngenyanga kaMrhayili wonyaka we-2007 yikampani ebizwa nge...more