Klipfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Klipfish

Ligama Lesayensi

Clinidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso singemasentimitha lalishumi nesihlanu.

Kutiveta

Inemtimba lomudze, uyangekuncipha ngasemsileni. Luphiko lwangemuva/etulu lugcwele budze bemtimba. Timphiko letingasemabeleni/esifubeni tindze, titisebentisa natiphumula. Luphiko lwangasetibunu liyanwebeka kusuka ephikweni lolusesifubeni/ebeleni kuya emsileni. Umsila uyindingilizi. Ibovana losansundvu kuya kuluhlata lonemibhalo/imihlobiso leluhlata lohhwabile/lotopele. Iyakhanya kancane ngephansi.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Clinidae ufaka tinhlobo letimashumi lamabili kanye nemacembu lamashumi lasikhombisa nakutsatfu. Tinekumisa kwesilevu (satinwele/boya) etindzaweni letehlukene tenhloko.
Tigogo atibonakali. Titfolwa etindzaweni letinelikhula leliningi futsi lelihlangene lelinsundvu. Tinguletesabanako. Emacandza abekwa elikhuleni lelihlangene bese letindvuna tiyawagadza aze achobosele.

Kudla Kwato

Tidla kakhulu tilwane temitimba lelula kanye netilwanyana letitfolwa elwandle.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nelwandle lolusetindzaweni letishisako mhlabawonkhe.