Klipfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Klipfish

Igama Lesayensi

Clinidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude nobanzi irhunyela ukuyela esiphethweni sawo. Isitho ethaya ngaso sangemhlana side ngokulingana nobude bomzimbayo. Kuthi leso esisesifubeni siluleke, begodu nayiphumulako ihlala ngaso. Sangaphasi sona siluleka ukusuka kesesifubeni ukuyela emsileni. Inomsila orondo. Inombala obovana okuvangeke ngo-olive okuhlaza satjani kanye nokuhleleka esikhumbeni sayo. Inombala okhanyako encenyeni ephasi yomzimba.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Clinidae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amabili kanye nemihlobo ematjhumi alikhomba nantathu. Zine zitho ezakheke njengeendevu eencenyeni ezihlukahlukeneko zehloko. Amaphetjhana akha isikhumba sazo akabonakali. Zitholakala khulu eendaweni ezinothe ngeemilo zangemanzini. Zimhlobo onamahloni khulu. Amaqandazo ziwabekelela hlangana nazo iimilwezi kuthi eziduna kube ngizo eziwatjhejako ukufikela lapho aqoqosela khona.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla khulu ama-molluscs kanye neenlwanyana ezincani zangemanzini ezifana nama-crustaceans.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.