Hawkfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Hawkfish

Ligama lesayensi

Cirrhitidae

Linani

Ingangemashumi lamatsatfu, silinganiso silishumi nesihlanu semasentimitha.

Kutiveta

Inemtimba lomudze nenhloko kanye nencenye yemtimba lesemkhatsini wentsamo lenkhulu kunalenye incenye yemtimba. Imigca lengasemabeleni/esifubeni tisidudlanyana kunaletijwayelekile. Empliti lasemgobeni welitsambo lelisemuva. Libala lihluka kusuka kulelimhlophe nalelibovu kuya kuluphuti nalelinsundvu. Letinye tinemabala noma emalayini ngetulu kwemtimba.

Satiso setintfo

Umndeni we Cirrhitidae ufaka tinhlobo letiyimfica kanye netilwane letimashumi lamatsatfu nakubili. Titfolwa tiphumule ngetimphiko tato ematjeni, njengemahawks. Timphiko tangephansi ticinile futsi tingabamba lapho kuhwaya khona. letinsikati tingashintja tibetindvuna uma lenemandla/lenkhulu ishona. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane, tinkhala, emashrimps kanye naletinye tilwane tasemantini.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tekushisa/tekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Freckled hawkfish - Paracirrhites forsteri
Longnose hawkfish - Oxycirrhites typus
Horseshoe hawkfish - Paracirrhites arcatus