Hawkfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Hawkfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Alikho

Igama lesayensi

Cirrhitidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ezincani zakhona zimasenthimitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude kuthi ihloko kanye nesifuba sayo zibe zikhulu ukudlula woke umzimba. Imisebe esezithweni ethayangazo zesifubeni zibanzi ukudlula indlela ezijayeleke ngayo. Incenye yesiphetho sesitho sokuthaya semuva inomuda ohlobisileko. Inombala ovame ukuhluka ukusuka komhlophe kanye nobovu ukuya ko-orentji kanye nozotho. Kesinye isikhathi ibanamacatjhazana nofana imida phezu komzimba.

Ilwazi Elivamileko

Ummndeni wama-Cirrhitidae wakhiwe mikhakhawo elithoba kanye nemihlobazo ematjhumi amathathu nambili. Zinokutholakala zikakarele ngezitho zazo zokuthaya eemilweni zangemanzini, njengabomaphelaphelana. Izitho ezithaya ngazo zesifubeni zicinacinile begodu zikghona ukubambela nalapho kumarhwarhwa khona. Ezisikazi zikghona ukutjhuguluka zibe ngeziduna nakwenzeka kufe eduna nengebusako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincai, iinkala, ama-shrimps kanye nezinye iinlwanyana ezincani zangemanzini.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko

Freckled hawkfish - Paracirrhites forsteri
Longnose hawkfish - Oxycirrhites typus
Horseshoe hawkfish - Paracirrhites arcatus