Hard Corals

© Johan Boshoff

Ligama lelatiwako lemndeni

Hard corals

Ligama lesayensi

Scleractinia

Linani

Ingangemamitha esikwele lamanengi

Kutiveta

Kuma kwayo, linani kanye nelibala kuyehluka kakhulu. Ludvondvolo, emagala, tingalo/iminwe, sigogo, netigogo letisandingilizi tivame kubonwa. Letinye tiyashelela, kube letinye tinemaguludla enhloko yonkhe. Libala nalo liyehluka kusuka kuluphuti, bovu kanye namtfubi kuya kuluhlata, luhlata loyakumnyama, mphunga kanye nansundvu.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Le Scleractinia iwela ngephansi kwema Hexacorallia liklasi lelincanyana lelifaka ema anemones, zooanthids kanye nematje lamnyama. Lamatje laligugu alicembu lemacembu lelakha ummango wematsambo latimvitsi tecalcium carbonate. Kwakhiwa kwematje. Lamacembu ahlanganiswa yinyama leyenta izooxanthlellae yetihlahla letincane letihluma emantini noma eceleni kwemanti iphindze inike libala bese isita ekwakheni lamatsambo. Lokukhicitwa phindze kwemacandza etilwane tasemantini.

Kudla Kwato

Tidla titjalo netilwane letincane tasendzaweni yetilwane.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisha/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Common Species

Cluster finger coral - Acropora digitifera
Mushroom coral - Fungia scutaria
False brain coral - Symphyllia sp.