Hard Corals

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Hard corals

Igama lesayensi

Scleractinia

Ubungako

Ingakhula beyibe maskwere ambalwa wamamitha.

Ikambiso Yokufanisa

Isakhiwo sayo, ubukhulu kanye nemibalazo ihluka khulu. Iminyene, inamagatja, ipatalele begodu irondo zinjalo nje zibonakala kanengi. Ezinye zazo zibutjhelelezi, kuthi ezinye zazo zibe nesidlhogoriyana ihlokwayo yoke. Imibalazo ihluka ukusuka ko-orentji, obovu, osarulana, ukuya kohlaza sasibhakabhaka, o-olive, omlotha kanye nozotho.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lazo liwela ngaphasi kwesigaba esincani sama-Hexacorallia esifaka hlangana ama-anemones, zooanthids kanye nama-black corals. Umhlobo lo weemilo zangemanzini umila ngobunengi begodu uhlanganyela ikhemikhali yazo eziyimumathako (calcium carbonate skeleton). Zakha iimilo ezibizwa ngama-reefs. Ukukhula kwazo okungakavami kulumatha ngalakho ezifana ngakho nokungikho okuthwala i-zooxanthellae algae begodu ipha nombala kanye nokusiza ukwakha isakhiwo sawo. Zithela ngokuzala kokurhatjha.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla zooplankton

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Cluster finger coral - Acropora digitifera
Mushroom coral - Fungia scutaria
False brain coral - Symphyllia sp.