Goldie Rockcod

© Johan Boshoff.

Ligama lemndeni lelatiwako

Rockcod/Groupers – Goldie (Licembu – Leligolide)

Ligama lelinye lelatiwako

Fairy bassletts

Ligama lesayensi

Anthiinae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamabili nesihlanu, silinganiso silishumi nakubili emasentimitha

Kutiveta

Tibukeka njengemfishi yeligolide yemanti lamasha noma nje libala libonakala/lihlaba kakhulu ngaphinki, luphuti, mtfubi kanye naluhlata losasibhakabhaka. Letindvuna ngutona tinelibala leliningi kunaleto letinsikati bese imisila yato mikhulu phindze imise kwenyanga lelucetu.

Satiso setintfo

Incenye yemndeni we Anthiinae ufaka tinhlobo letimashumi lamabili nesihlanu kanye nemacembu etilwane letimashumi lasiphohlongo nakubili. Umndeni we bass kanye nema groupers. Emacembu lamakhulu angabonwa ngetulu kwematje. Ema harems lamancane lakulamacembu ato lanayinye lelidvuna lelinemandla kanye namabili – nelishumi nakubili aletinsikati. Letindvuna titsandza indzawo futsi tinendlela letikhombisa ngayo kulwa kwekutivikela. Onkhe ema Anthias atalwa awesifazane. Lensikati lenemandla ingagucuka bulili bayo uma lenemandla lendvuna ifile. Tisakateke emantini lavulekile.

Kudla kwato

Tidla titjalo netilwane letincane letindanda ngetulu kwelwandle.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye naselwandle lolusendzaweni leshisako talamhlabeni wonkhe.

Tilwane letatiwako

Harlequin goldie - Pseudanthias connelli
Threadfin goldie - Nemanthias carberryi
Sea goldie - Anthias squamipinnis