Goldie Rockcod

© Johan Boshoff.

Igama lomndenazo elijayelekileko

Rockcod/Groupers – Goldie

Elinye igama ebizwa ngalo

Fairy bassletts

Igama lesayensi

Anthiinae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amabili nahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nambili.

Ikambiso Yokufanisa

Ifana nefesi yemanzini ahlwengekileko ebizwa nge-goldfish nanyana umbalayo inombala obonakala khudlwana nje, obukhobe, osarulana, ohlaza sasibhakabhaka. Eziduna zinombala okhanya khudlwana ukudlula ezisikazi begodu nemisilazo mikhulu begodu yakheke njenge nyezi.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omncani wama-Anthiinae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amabili nahlanu kanye nemihlobazo ematjhumi abunane nambili. Mndeni wama-bass kanye nama-groupers. Imihlambazo emikhulu ingabonwa hlangana neemilo zemanzini. Ezincani zakwabo zitholakala hlangana nazo kube neyodwa eduna ebusako kanye nezimbili ukuya kezilitjhumi nambili ezisikazi.
Eziduna zizwana nesifunda khulu begodu zikhombisa amatshwayo wenturhu nazivikela isifunda sazo. Yoke imihlobo yama-Anthias izalwa ingeyobulili obusikazi. Esikazi nekulu engephetheko itjhugulula ubulili ibe ngeduna lokha nakufa eduna ephetheko. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-zooplankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Harlequin goldie - Pseudanthias connelli
Threadfin goldie - Nemanthias carberryi
Sea goldie - Anthias squamipinnis