Galjoen

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Galijoen

Ligama lelinye lato

Black fish, Black bream (Imfishi Lemnyama)

Ligama lesayensi

Dichistiidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasiphohlongo, silinganiso singangemashumi lamane emasentimitha.

Kutiveta

Umtimba wato usikwele. Inenhloko lenkhulu nesisila lesimfisha. Ematsambo emgogodla aphumela ngephandle. Umlomo wayo muncane nelitinyo leliphambili. Iyakhona kugucula imibala ngekushesha/ngekuphangisa kusuka kulelimnyama etindzaweni letinematje kuya kusiliva loyakunsundvu etindzaweni letinesihlabatsi.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Dichistiidae ufaka luhlobo lunye kanye nemacembu lamabili. Imfishi yesive eNingizimu Afrika. Le galijoen Yelibhande yincane. Itfolwa kumashubhu emanti laseceleni kwematje lasemantini noma etindzaweni letinematje lamakhulu. Tiyakwati kubhukusha. Yimfishi leyatiwako kulabo labadweba ngelihhuka. Iphindze itfolakale emantini lamasha. Itsandza emantini lasendzaweni levulekile njengelwandle/umfula.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwadlana letitfolwa emantini ngekutsi tiwadonse ngemilomo yato. Tidla tilwane letincane letite imigogodla, silwane sasemantini lesinesigogo lesicinile, emabarnacles kanye nema redbait.

Kusakata

Tivela kuphela eningizimu yemphumalanga eAtlantic kanye naseNingizimu Afrika.

Tilwane letatiwako

Galijoen
Dichistius capensis
Banded galijoen (igalijoen yelibhande)
Coracinus multifasciatus
Galijoen
Dichistius capensis