Galjoen

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Galjoen

Elinye igama ebizwa ngalo

Black fish, Black bream

Igama lesayensi

Dichistiidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi abunane, ezincani khulu ngezimasenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso yokufanisa

Inomzimba pheze wesakhiwo samahlangothi alingana woke. Inehloko ekulu kanye nomsila omfitjhani. Izitho ethaya ngazo zinamathanjana abonakala khudlwana. Inomlonyana omncani kanye namazinyo akheke njengesikero. Ikghona ukutjhugulula umbala msinya ukusuka konzima hlangana namatje nofana amadwala kuthi esandeni ibanombala osiliva okuvangene noyibhronsi eendaweni ezinesanda.

Ilwazi elivamileko

Umndeni wama-Dichistiidae wakhiwe ngomukhakhawo owodwa kanye nemihlobawo emibili. Ilitshwayo lemfesi enarheni yeSewula Afrika. Ifesi le ebonakala kwanga inebhande yincani. Itholakala emanzini akhambako eduze neemilo zangaphakathi kwelwandle nofana emadwaleni. Imthayi osezingeni eliphezulu. Kumhlobo wefesi edume khulu ebathiyini bemfesi. Iyatholakala nemanzini ahlanzekileko. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners)

Ukudla kwazo

Iphila ngokudla umhlobo weemfesi ezincani kanye neenlwanyana zomhlobo weemfesi ezibizwa ngama-crustaceans ngokuthi izimunyele ngendeni. Idla iinlwanyana zomhlobo onganamgogodlha, mussels, barnacles kanye nama-redbait.

Ukusabalala kwazo

Zitholakala esewula pumalanga ye-Atlantic kanye neSewula Afrika kwaphela.

Imihlobazo ejayelekileko

Galjoen
Dichistius capensis
Banded galjoen
Coracinus multifasciatus
Galjoen
Dichistius capensis