Frogfish
Imfishi Lenenhloko Lenkhulu

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi Yenhloko Lenkhulu, Umlomo Lomkhulu, Umtimba Nemsila Lomncane

Ligama Lalo Lelinye

Kute

Ligama Lesayensi

Antennariidae

Linani

Lingamemashumi lasihlanu emasentimitha

Kubonakalisa/Kuveta

Elwandle lelivulekile kanjalo nasetulu kwelwandle. Tilwane letiselwandle lelivulekile tivama kucindzeteleka ngasosonkhe sikhatsi tibe tilwane letingetulu ticindzeteleke kakhulu ngetulu nangaphansi, nemlomo wayo lojike wabheka etulu. Libala lihluka kusuka kumhlophe, mtfubi kanye nabovu kuya kunsundvu lotopele nalelimnyama.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Ema Antennariidae afaka licembu letilwane letilishumi nakubili letiphila imphilo yato todvwa kanye nemacembu lamashumi lamane nakunye. Etsiwe ngalendlela yawo yekudla letinye tilwane. Imfishi lekhangako lenenyama lekhulako enhloko. Lomhlatsi ubangeka ngekuwutsintsa kulencenye yemtimba lelula. Singakhula sisu nemhlatsi kwentela kumita silwane lesiphindzeke kabili ngelinani le Antennariidae. Akusiyo imfishi lekhutsele. Titifihla kahle. Ligogo/sikhumba selicandza noma lendvuna lehlala kulensikati, ikhokhele budvodza bayo kulelensikati.

Kudla Kwato

Adla timfishi letitsambile enhloko. Kutsintsa lapho ilula khona kwenta lomhlatsi uvuleke.

Kuhambisa/Kusakata

Elwandle lolushonako kuya emashelufini lakulo lonkhe lwandle.

Emacembu Latiwako

ianglerfish le phinki - Antennarius rosaceus
ianglerfish lehlekisako - Antennarius maculates
ianglerfish lenkhulu - Antennarius commersonii