Frogfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Frogfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Antennariidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu.

Ikambiso Yokufaniswa

Mhlobo ophila elwandle elivulekileko kanye nangaphasi esithomeni selwandle. Imihlobo ephila elwandle elivulekileko ivamise ukuba ngepataleleko amahlangothi woke kuthi leyo ephila phasi esithomeni selwandle ibe ngepatalala ngokudluleleko khulukhulu emhlana nofana emathunjini. Imibalazo ihluka ukusuka komhlophe, osarulana kanye nobovu ukuya kozotho okumnyama kanye nonzima.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Antennariidae lo wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nambili kanye nemihlobo ematjhumi amane nanye. Zithiyelelwe ngendlelazo zokubulala ezikudlako. Yifesi ekarisako emila incenye eyinyama phezu kwehloko. Umhlathayo ujanyiswa kulumbana nencenye eyinyama enganathambo esemlonyeni.
Injalo nje ikghona ukulula umhlathi kanye namathumbu ukwenzela ukuginya isilwani esibuleleko nesingaba sikhulu kiyo ngokubuyelelwe kabili. Nokho akusiyo ifesi emajadu. Ifihleka lula ngesakhiwo sayo. Amaqandazo akhiwa kukuthi eduna ihlangane nesikazi bese eduna ikhipphela imbewu yesapho nofana yenzalo ngaphakathi kwesikazi.

Ukudla Kwazo

Imihlobo le ibamba ukudla ngokusebenzisa incenye yomlomo enganamathambo esehloko. Ukuthinta inyama le kuvele kwenze bonya umhlathi uvuleke.

Ukusabalala Kwazo

Ukusuka elwandle elitjhingako ukuya emkhawulweni ohlukanisa iinarhakazi.

Common Species

Pink anglerfish - Antennarius rosaceus
Clown anglerfish - Antennarius maculates
Giant anglerfish -Antennarius commersonii