Tinkinga Tesikhumba Sengulube – Emazeze

© Glenneis Kriel

Emazeze/Emakhatane

Emakhatane latsambile angaphila esikhumbeni sengulube, inja yesiganga noma emakhaya ebantfu, kepha kulelinye lihlangotsi emakhatane lainile atfolakala emadlelweni. Emakhatane ajwayele kuphuma ebusuku amunye ingati yetingulube, yebantfu kanye naletinye tilwane. Emini atobhaca lapho kufihleke khona. Atigcini nje ngekubanga iAnaemia nekuluma lokungaba nemtselela lokabi lowenta tingulube tingadli kahle, lokungabanga kugula nemkhuhlane.
Kutilapha
Kulapha tingulube ngeke kwanele, kufuneka futsi ugeze kahle indlu yetingulube ngemutsi lobulala emakhatane. Buta bantfu labakufundzele loku noma dokotela wetilwane kutsi akutjele lokufanele ukwente. Gcina tingulube kahle, tinja tesiganga naletinye tilwane letiyingoti letingaletsa emakhatane.

Timphungane

Atigcini nje ngekunyanyisa kuphela kepha tingatfwala netifo. Timphungane letinyenti tincane tihlala etitselweni letibolako, umcuba nasebulongweni. Tifike tihlale etingulubeni, timunye ingati yato, tingahambisa umkhuhlane loyingoti.
Timphungane letibitwa ngekutsi yiBlowflies, tisemkhatsisini ngebukhulu. Ngalesinye sikhatsi tiyamanya tibeluhlata ngemubala. Titalela ebulongweni nasetintfweni letibolako lokufaka ekhatsi tilwane letifile, tidla tilondza tetingulube loku kungenta tilondza tingapholi.
Timphungane letibitwa ngekutsi yiHouseflies, tineboya phindze tisemkhatsisini ngebukhulu. Tidla bulongo, tintfo letibolile futsi tingahambisa kugula.
Kutilapha
Kutsi indzawo ingagcwali timphungane kufanele indlu yetingulube ihlale ihlobile, kwenta siciniseko kutsi timphungane atikhoni kutalela. Ku South African Pork Producers Organisation encwadzini ye Pigs for Profit, kutsiwa balimi kufanele basebentise sifutfo lesicosha timphungane phindze basebentise Vaseline kuvala tilondza kutsi tingahlalwa timphungane. Kulengisa emacembe lomile, kungasita nako kucosha timphungane.

Emazeze

Emazeze tilwane letincane letigcumako. Noma emazeze angaletsi tifo ngaso sonkhe sikhatsi, kepha ngalesinye sikhatsi tingabanga iAnnaemia ngoba timunya ingati. Tivame kubhaca etindzaweni letincane letivulekile noma emhlabatsini.
Kutilapha
Bonana nadokotela wetilwane kutsi akunikete umutsi loyiphuphu kuwusebentisa kutsi tingulube takho tingahlangani naletinye tilwane lokufaka ekhatsi emakati netinja ngoba tiletsa kakhulu emazeze.

Translated by Thandokuhle Motha