Mathata a Letlalo la Dikolobe – Dinwamadi tsa go Feta tsa ka Kwa Ntle

© Glenneis Kriel

Dikgofa

Dikgofa tse di boleta di ka nna mo matlong a kolobe, mesima ya kolobe ya naga kgotsa magaeng a batho, mme dikgofa tse di popota ka gale di ka fitlhelwa mo mafulong. Dikgofa ka tlwaelo di tswa go le bosigo mme di monoke madi a dikolobe, batho le diphologolo tse dingwe. Ka nako ya motshegare, di tla iphitlha mo mangeng le mo diphatlheng kgotsa ka fa tlase ga mmu. Ga se fela go tlhola gore tlhaelomadi le tlhobaelo e e masisi, se se ka nnang le khuetso e e sa siamang mo go jeng dijo mme go lebise mo tshwaetsong ya tlaleletso, mme di ka nna banggae Letshoroma la mokgotlhwane wa dikolobe wa Aforika.
Kalafi
Kalafi ya dikolobe ga e kitla e nna e e lekaneng, dintlo tsa tsona le tsona di tla tshwanelwa ke go bolawatwatsi le go phepafadiwa. Kopa motegeniki wa boitekanelo jwa diphologolo kgotsa ngaka ya diphologolo go rotloetsa lenaneo la kalafi le go tshola dikolobe di ipeelane le kgakala le dikolobe tsa naga le diphologolo tse dingwe tseo di ka nnang bengae ba dikgofa.

Dintsi

Dintsi ga se fela ditlhobaetsi, mme di ka rwala malwetse le go tlhola ditshwaetso. Dintsi tse di tlhomameng ke tse di nnye ka bogolo mme di tshela mo nageng ya dijalo tse di bolang, monotsha le boloko. Di nna mo dikolobeng, di monoka madi a tsona gape di ka kgona go gasa Letshoroma la mokgotlhwane wa dikolobe wa Aforika fa gare ga dikolobe.
Dintshifoka ke tse di fa gare go ya ka ba kogolo ka bogolo gape di a phatsima pududu kgotsa botala ka mmala. Di tsala mo bolokong le dilo tse bolang, go akaretsa le diphologolo tse di suleng, di ja dintho tsa dikolobe gape di ka thibela dintho go fola.
Dintsi tsa ka fa ntlong di na le boboa gape di fa gare ka bogolo. Di ja boloko, dilo tse di foreše le dimela tse di bolang e bile di ka nna tsa fetisa malwetse magareng ga dikolobe.
Kalafi
Ditlhaselo tsa dintsi di tshwanetse go thibelwa ka go tshola mafelo a a le phepa mo dikolobe di unwang le go netefatsa gore ga go na mafelo a tswadiso a a gaufi le ditae. Bukana ya Mokgatlho wa Thulaganyo ya Kolobe mo Aforika Borwa’ Pigs for profit, go tshisingwa gore balemirui ba dirise dikgatshi tsa dintho go thibela dintsi kgotsa go khupetsa dintho ka vaseline go sireletsa dintho mo dintsing. Go kgwagetsa matlhare a a omileng, mereto ya polasetiki kgotsa lesela la thibelo le lona le ka thusa go tshola dintsi di le kgakala le dikolobe.

Dikgofa

Dikgofa ke ditshenekegi tse di nnye tseo di tlolang. Le fa dikgofa gantsi di sa rwale malwetse, ditlhaselo tse di kgolo di ka tlhola tlholamadi ka gonne di ja madi a dikolobe. Go le gantsi di iphitlha mo mangeng le diphatlheng mo ditaeng kgotsa motlhabeng.
Kalafi
Ikgolaganye le motegeniki wa boitekanelo jwa diphologolo kgotsa ngaka ya diphologolo ka ga tipi kgotsa lorole go dirisa le go tshola dikolobe kgakala le diphologolo tse dingwe, jaaka diruiwa, tse di ka nnang benggae ba dikgofa.