Imiraro Eskhunjeni Sefarigi - Amanye Amapharasayidi Wangaphandle

© Glenneis Kriel

Imikhaza

Imikhaza ethambileko ingahlala emahogweni wemfarigi, emigodini yemfarigi zomango nanyana emizini yabantu, lokha imikhaza eqinileko ivamise ukutholakala emadlelweni. Imikhaza ivamise ukuphuma ebusuku imunye igazi lemfarigi abantu kanye nezinye iinlwana. Emini izifihla emabharasini nanyana ngaphasi kwehlabathi. Imikhaza le ayibangi kwaphela ubulwelwe be-anaemia kodwana inomthelela omumbi ngendlela ifarigi idla ngayo begodu yenza bona nezinye iimfarigi zitheleleke, imikhaza le ingaletha nobulwelwe be-African Swine Fever.
Intatha
Ngeze kwanela ukwelapha iimfarigi kwaphela, kuzokuthoga bona kubulawe amagciwani lapha zihlala khona begkuhlwengiswe. Bawa i-technician yakho nanyana udorhodere wakho wenlwane bona akwenzele iprogramu yokuziqhotha begodu uvalele imfarigi zakho uzibeke kude nemfarigi zommango kanye nezinye iinlwane ezinemikhaza.

Iimpukani

Iimpukani zisilingi kwaphela, kodwana zithwala amalwelwe. Iimpukani ezibizwa ngelimi lokukhamba bona ma-stable flies zincani zihlala entjalweni ezibolako, ekhompowustini kanye nebulongweni. Zithanda ukuhlala eemfarigini, zimunye igazi lazo zidlulise nobulwelwe be-African Swine Fever eemfarigini.
Iimpukani ezimhlobo we-Blowflies nekulilimi lokukhamba zikulu ngesinye iskhathi zinombala ohlaza kwesibhakabhaka okuphazimako ukuya embaleni ohlaza satjani. Zibelethela ebulongweni kanye nezintweni ezibolako, ekubalwa iinlwane ezifileko, zidla iinlonda zemfarigi begodu zikhandela ukuphola kwenlonda.
Iimpukani zangendlini zona zilingene ngobukhulu. Zidla ubulongwe, izinto ezifretjhi nanyana ezibolako begodu zidlulisa amalwelwe kusukela efarigini yinye ukuya kwenye.
Intatha
Iimpukanezi zingaqothwa ngokobana indawo lapha kuhlala khona iimfarigi ihlale ihlwengekile nokuqiniseka bona akukho lapha zibeletha khona eduze kwamahogo layo. Imanuwali yabakhiqizi benyama yefarigi eSewula Africa i-Pigs for Profit, iphakamisa bona ukhandele iinlonda zemfarigi ngokuzivala nge-Vaseline ukuvikela iinlonda empukaneni.

Amatsetse

Zinlwane ezincani ezeqayeqako. Lokha amatsetse angalethi amalwelwe, nakamanengi angaletha ubulwelwe e-anaemia ngombana adla igazi lemfarigi. Avamise ukuzifihla emabharasini nanyana ehlabathini.
Intatha
Khuluma ne-technician nanyana nodorhodere wakho wenlwane ngemadibhu nanyana amapuyera ongawasebenzisi ukuqotha amatsetse begodu beka iimfarigi zakho kude nakwezinye iinlwana ezinamatsetse.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana