Cormorants

© Shem Compion
Cormorants.

Kutiveta kwawo

Ngenca yelibala lawo lelimnyama, ema Cormorants avama kubekiswa njengetinyoni telwandle letinemandla. Empeleni, leligama lemmdeni, Phalacrocoracidae, lisho ligwababa lelinetinwele letincane ngesi Greek. Atsi ema Cormorants avela ngebumnyama, luhlolo loludvute lukhomba kutsi, kukhona incumbi yalokumnyama lokuhambela kuluhlata kanye na violet kuya ku luhlata losasibhakabhaka nalokuya kunsundvu. Ngesikhatsi sekuhlangana, letinyoni telwandle tinemabadlana lagcamile, lavela ngemibala lehlukene, lagegelete emehlo kanye nachochocho. Ema Cormorants ema ngatsi anesigadla, noma sikhawama sachochocho, lesinetinhlobonhlobo tetintfo.
Yenta ngatsi igcine indzawo kubatingeli labakhulu, isita inyoni kutsi itisuse ekushiseni uma iphelelwa ngumoya, bese ngesikhatsi sekuhlangana, lemibala yesikhwama isetjentiswa ngesikhatsi natidibene lendvuna nalensikati. Tihambela kusuka kumashumi lasitfupha nakutsatfu kuya ekhulwini nakunye ngema cm ngebudze, letinyoni temanti tine mulomo logcamako lomudze, loncama, losasikela. Noma tinyawo tato letinkhulu tenta letinyoni tibhukeshe kamnandzi, atinako kuhamba lokuhle.
Imvamisa, letinyawo tiyecela bese budlabha butenta tibe nemacandza lamanengi lafile. Letinhlobo letenta ema cormorants akwati kubhukusha kamnandzi, kuphindze kukhinyabete kundiza kwawo. Lelitsanga lawo lelihle nelimasela lengculu lelitipha kubhuka lokunemandla ngephansi kwemanti kuwenta asindze ngetulu kwendzawo ngaletimphiko tawo. Ngito letinhlobo letitenta letinyoni letinkhulu kutsi tibedvute nalapho tihlanganyela khona; ativami kuhambela khashane nelwandle.

Kudla kwato

Tikutfola emantini lahlobile nalaneluswayi, kudla kwato kufaka kakhulu imfishi, kepha tilwane letincane kanye netilwane letihlala emantini nato tiyadliwa.

Kwakhiwa

Titalela matsatfu kuya kulasihlanu langatsi amhlophe, luhlata losasibhakabhaka lohhwabile – laluhlata emacandza esilulwini lesakhiwe ngetintsi, noma lukhula lwelwandle ngaselugwini, sibekwe esihlahleni noma eweni noma etjeni lelikhulu lesichingi. Ticinisa letilulu kanyekanye ngamanyolo waselwandle bese tivama kusebentisa sona leso silulu kutalela khona futsi. Titalela ngembuso wato.

Kutiphatsa kwawo

Ngaphandle kwekucitsa sikhatsi emantini, atikugwamadzi lokuhlukanisa lamantin emafutsa aletinye tinyoni twelwandle ngako ke tigcina sikhatsi lesiningi tomisa timphiko tato. Ema Cormorants asebentisa tindzawo temasiko kuhlanganyela khona kanye nekutalela khona, kanye nekwehlisa kuletindzawo kungakhula iminyaka. Timadlabha endzaweni, ema cormorants akha imibuso etindzaweni letiphephile etilwaneni letidla letinye tilwane. Ngalesinye sikhatsi loku kuselugwini noma emaweni latjekile, kepha letinye takha tilulu (noma tisebentise tilulu letindzala) etihlahleni letisemantini noma takhe emaweni.

Indzawo

Emachibini, emifuleni, emifudlaneni lemincane, kanye naselugwini.

Lapho titfolwa khona

Ema Cormorants atfolwa nomangukuphi lapho kuhlanganela khona emanti.

Latin name

Phalacrocoracidae

Cape Cormorant

Ngesikhatsi sekuhlanganiswa kusua ngenyanga yeNyoni kuya enyangeni yeNdlovana tiba licembu lelimnyama. Takha tilulu tato ngelukhula lwelwandle kanye netindvuku noma tinswati. Emacandza abamabili...more

Crowned Cormorant

Leto letitfolwa elwandle letiphose tibe maReed Cormorant phindze tibonakale ngekuvela kwato timnyama yonkhe ndzawo, tinsiba tayo letihlala tikhona manyaka wonkhe nemsila lomufisha....more

White-breasted Cormorant

Ngayinye noma ngemacembu elugwini lwematje lamakhulu, etichingini noma emifuleni lebanti, kanye nasemantini lasendzaweni lapho tivama kuphumulela khona etihlahleni letifile....more