White-breasted Cormorant

© Nigel J Dennis
White-breasted Cormorant.

Ligama

White Breasted Cormorant

Ligama lelathini

Phalacrocorax carbo

Umndeni

Phalacrocoracidae

Budze

Emasentimitha lamashumi layimfica.

Indzawo

Ngayinye noma ngemacembu elugwini lwematje lamakhulu, etichingini noma emifuleni lebanti, kanye nasemantini lasendzaweni lapho tivama kuphumulela khona etihlahleni letifile.

Inombolo yemantjwele

Angaba matsatfu kuya kulamane (kuvame kuba ngulasihlanu).

Kwakhiwa

Ihlangana umnyaka wonkhe, tinyanga letingito yiNgci noma Bhimbidvwane eCape; tibonwa ngenyanga yeNdlovu kuya kunyenga yeMphala endzaweni. Emacandza aba matsatfu kuya kulamane (kepha kuvame lasihlanu), lamhlophe losa chalky lonalokuluhlata losasibhakabhaka uma asemasha.

Inchazelo yaletisengakakhuli

Tinyoni letisengakakhuli tivama kuba mhlophe ngephansi, tichubekele kuleminengi esiswini.

Inchazelo yalesetikhulile

Tibonakala ngelinani lelikhulu nangelibala lelimhlophe ngephansi, kuchochocho kuya emabeleni noma, kuletisengakakhulu, timhlophe etindzaweni tangaphansi, timhlophe kakhulu kunaleto letisengakakhuli tema Reed Cormorant.

Setfulo

Indzawo letiyatiko noma letiyijwayele.

Kusakateka

Mhlabawonkhe. Ne Afrika yonkhe.