White-breasted Cormorant
IGubulu

© Nigel J Dennis
White-breasted Cormorant.

Igama

Igubulu (Whitebreasted Cormorant)

Igama lesi-Latin

Phalacrocorax carbo

Umndenazo

Phalacrocoracidae

Ubude

90 cm

Indawo yokuhlala

Zitholakala ngayinye nangeenqhema emadwaleni weligu, esihlengeleni kanye nelingeqadi lamanzi, kanye nangaphakathi kwamanzi lapho zivamise ukuditjha emithini efileko.

Isibalo samadzinyanazo

Ziba namadzinyana amathathu ukuya kamane (kesinye isikhathi aba mahlanu)

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Zihlangana bezibekelisane kesinye nesinye isikhathi sonyaka, lokhu kwenzeka ngenyanga kaRhoboyi nofana uTjhirhweni kuthi inengi lakho kwenzeke khulu eKapa nofana ePhondolwandle; kugadangiswe ukusuka ngenyanga kaNtaka ukuya kuSewula emaphakathini wenarha. Amaqanda abamathathu ukuya kamane, kodwana kesinye isikhathi aba mahlanu, wombala othanda ukubamhlophe okutshehla okuqarheke ngombala ohlaza satjani nohlaza sasibhakabhaka nakasesematjha.

Ihlathululo ngamadzinyanazo

Amadzinyana la anombala omhlophe encenyeni yomzimba ephasi, ukuyela ngokuhluka kwawo emathunjini.

Ihlathululo ngezidala

Zaziwa ngobukhulu nombala omhlophe encenyeni ephasi yomzimba, kuthi umphimbayo ukuyela esifubeni nofana emadzinyaneni, kunombala omhlopphe amathumbawo woke, begodu amhlophe ukudlula amadzinyana walezp ezaziwa ngama-Reed Cormorant.

Ubujamo

Zibahlali abajayelekileko nofana bakhona eduzapha.

Ukusabalala nokwabeka kwazo

Zitholakala umhlaba woke, kanye nenarhakazini yoke ye-Afrika.