Cormorants
AmaGubulu

© Shem Compion
Cormorants.

Ukwakheka kwayo

Ngebanga lombalazo onzima, iinyonezi esikhathini esinengi zibizwa ngalezo zemalwandle (sea crow) eqinisweni leli kuligama lomndenazo, (Phalacrocoracidae) lihlathulula i-bald raven ngesi-Greek. Njengombana iinyonezi zibonakala zinzima nje, ukuziqalela eduze kuveza bonyana zinzima vele, eqinisweni, zinamabala ahluka ukusuka kohlaza kotjani kanye nowevayolethi (violet) ukuyela kiloyo oyibhronsi.
Ngesikhathi sokubekela nokufukama, iinyonezi ziba namasiba wombala obonakala unamacatjhazana akhanyako, avamise ukubonakala ngombalawo avela ngawo magega namehlo kanye nephinjeni.
Iinyonezi zine-gular sac, nofana umphimbo osikhwamba, eziwusebenzisela iinzathu ezihlukahlukeneko. Kesinye isikhathi sisebenza ukuphatha iinlwanyana ezibuleweko, sisiza inyoni bona isuse ukutjhisa okudluleleko nayiphefumulako, kanye nangesikhathi sokuhlangana nokubekela, amabala akhanyako wesikhwamesi ziwasebenzisa ukukhombisa ngesikhathi sokuhlangana kwazo neziduna. Yide ngesilinganiso esimasenthimitha abalelwa ukusuka emasumini asithandathu nantathu ukuya ekhulwini nanye (63 -101 cm), iinyoni zemanzezi zinomlomo omatsikana nomude. Nanyana iinyawo zawo ezikulu ziyenza bonyana ibe yinyoni enekghono elihle lokuthaya, nokho ziyenza ingakghoni ukukhamba kuhle.
Kanengi iinyawo zayo ziyadlulela begodu ubumbi bayobo buyenze bonyana iphadlhe amaqanda amanengi. Umukghwa oyenza bonyana ibe yinyoni enekghono khulu lokuthaya ngiwo oyenza bonyana ihluleke ukphapha kuhle. Iinyonga zayo ezinemisipha neziqinileko ziyipha amandla nayiphezu kwamanzi, zidisela iimpiko zayo nayisemoyeni. Ngikho lokhu okuyenza bonyana ihlale iseduze nesikhundla sayo; azikavami ukuya kude ngaphandle kwelwandle.

Ukudla

Zitholakala emanzini atsengileko nanetjwayi, ukudla kwazo kufaka hlangana iimfesi, kodwana ezinye iinyoni ezincani zangemanzini neenrhwarhwa.

Ukubekela nokufukama

Zibekela amaqanda amathathu ukuya kamahlanu wombala otshehla, amthuthu okuhlaza kwesibhakabhaka okuqarheke ngombala ohlaza kotjani, esidlekeni esenziwe kuhle ngeengojwana, utjani belwandle, eligwini, sakhiwa emithini nofana sakhiwa ematjeni asikotlelo wesihlengeni. Zivamise ukupara nofana ukutshidza isidleke ngedaka lemanzini begodu zivamise ukubuya zisebenzise isidlekeso godu. Zihlala ngeenqhema.

Ukuziphatha

Ngaphandle kokuthi ziqeda isikhathi esinengi ngemanzini, nokho azinawo amafutha wokukuvikela amanzi njengezinye iinyoni zemalwandle, begodu kufuneka bonyana ziqede isikhathi esinengi zomisa amaphiko. Iinyonezi zisebenzisa iindawo zakade ukwakha isidleke, begodu uthuvi bazo eendawenezi bungapakelana bekube minyaka embalwa.
Zivamise ukwakha umhlambi eendaweni eziphephileko ukwenzela ukuvikeleka eenlwanini eziyingozi epilwenazo. Iindawezi kuvamise bona kube semaqadi kwamanzi nofana lapho kuphakame khona, kodwana ezinye zakha iindleke (nofana zisebenzise iindleke zakade ezidala) emithini efileko ejame ngemanzini nofana iyakhele endaweni ezizinkotlelo nezingafinyelelekiko.

Ikhaya

Emilanjeni, emachibini, eeyalweni kanye neligwini.

Lapho zitholakala khona

Iinyonezi zitholakala pheze koke lapho amanzi ahlangana nofana ajame khona.

Igama lesi-Latin

Phalacrocoracidae

Cape Cormorant

Ngesikhathi sokubekela nokukhulisa esiphakathi kwenyanga kaKhukhulamungu ukuya kuMhlolanja umzimbazo ubanzima woke. Zakha isidleke ngotjani bemlanjeni nofana bemalwandle kanye nangeengojwana....more

Crowned Cormorant

Ingenye zomhlobo weenyoni zemalwandle ezibizwa ngama-Reed Cormorants zinjalo nje zaziwa ngomzimbazo onombala onzima woke, kanye nesidlhogoriyana esingasukiko nomsila omfitjhani....more

White-breasted Cormorant

Zihlangana bezibekelisane kesinye nesinye isikhathi sonyaka, lokhu kwenzeka ngenyanga kaRhoboyi nofana uTjhirhweni kuthi inengi lakho kwenzeke khulu eKapa nofana ePhondolwandle...more