Crowned Cormorant
IGubulu lomqhele

© Shem Compion
Crowned Cormorant.

Igama

IGubulu (lomqhele), Crowned Cormorant

Igama lesi-Latin

Phalacrocorax coronatus

Umndenayo

Phalacrocoracidae

Ubude

54 cm

Ikhaya/ indawo yokuhlala

Emadwaleni wemida weligu kanye nesihlengeleni seligu, kuthi kesinye isikhathi zitholakale elitsheni leligu.

Ihlathululo ngamadzinyanayo

Amadzinyanazo anombala ozotho.

Ihlathululo ngezidala

Ingenye zomhlobo weenyoni zemalwandle ezibizwa ngama-Reed Cormorants zinjalo nje zaziwa ngomzimbazo onombala onzima woke, kanye nesidlhogoriyana esingasukiko nomsila omfitjhani.

Ubujamo/isikhundla

Imhlali ojayelekileko.

Ukwabeka kwazo

Zitholakala ngesibalo esiphezulu magega neligu ukusuka ngenyanga kaRhoboyi ukuya kuSihlabantangana kodwana ezikhamba ngayinye zingatholakala lapho unyaka woke. Ziyindlala ekabeni nofana emaphakathini wenarha.