Crowned Cormorant

© Shem Compion
Crowned Cormorant.

Ligama

Crowned Cormorant

Latin Name

Phalacrocoracidae coronatus

Umndeni

Phalacrocoracidae

Budze

Emashumi lasihlanu nakune

Indzawo

Elugwini lwematje lamakhulu kanye nase lugwini lwesichingi, tijwayele emanti eluswayi.

Inchazelo yaletisengakakhuli kahle

Letisengakakhuli kahle tinelibala lelinsundvu.

Inchazelo yalesetitindzala

Leto letitfolwa elwandle letiphose tibe maReed Cormorant phindze tibonakale ngekuvela kwato timnyama yonkhe ndzawo, tinsiba tayo letihlala tikhona manyaka wonkhe nemsila lomufisha.

Setfulo

Tiyatiwa kakhulu endzaweni

Kusakateka noma kusakatwa kwato

Tikhona ngase lugwini kusuka ngenyanga yeNgci kuya kunyanga yaMabasa ngetinombolo letinkhulu kepha ngayinye tingatfolwa ngekuhamba kwemnyaka. Atimani titfolwe elukhalweni lwendzawo.