Cormorants

© Shem Compion
Cormorants.

Tshivhumbeo

Nga ṅwambo wa muvhala mutsu hezwi zwiṋoni zwi vhidzwa sa zwiṋoni zwa lwanzheni, na hone nga mulandu wa dzina ḽa muṱa wazwo Phalacrocoracidae zwi amba tshiṋoni tshi sinaho mavhudzi nga tshi gerika. Tshi vhonala tshi tshi tsu, musi wo tou tshilavhelesa u tsini tshi vhonala tshina mivhala yo fhambananaho ubva kha mudala uya kha phephulu uya na kha minwe mivhala. Musi I tshi khou beba I vha na muvhala wo no vhonala, une wa vha u kha mbonalo ya mivhala minzhi yo fhambanaho tsini na maṱo na kha mukulo tshi a imisa gulukolo fhethu huthihi kha nyimelo dzo fhambanaho.
Tshi ḓi ita tshone tsho no pfiwa kha maṋoni mahulwane,tshi thusa zwinwe zwiṋoni musi hu tshi khou fhisa. Nga zwifhinga zwa u beba mivhala I vhonaho i ya shumiswa u sumbedza musi zwi tshi khou funana lwa u ya u vhingana. Tsho lapfa 63-101 cm, hetshi tshiṋoni tsha maḓi tsho lapfa tsha dovha tsha sekena, naho huna uri milenzhe yatsho i milapfu zwi tshiita uri tshi vhe makone kha u bambela, a tshi tou vha vho makone kha u tshimbila.
Kanzhi milenzhe iya kuḓana zwine zwa kwasha makumba ayo. Tshivhumbeo tshayo tsho khetheaho ndi tshone tshine tsha ita uri i vhe makone kha u bambela fhedzi zwi khakhisa kha kufhufhele kwayo, maanḓa ayo a kha tshirumbi na kha khundu a khwaṱha maḓini zwa i ita uri i vhe na tshileme musi i maḓini, zwo katela vhushaka hayo na mafhafha, ndi zwone zwine zwa i khethulula uri i dzule tsini na mupo wa yo. A dzi ṱuweli kule na lwanzhe.

Kuḽele

Dzi wanala kha maḓi avhuḓi are na muṋo, dzi ḽa nga maanḓa khovhe fhedzi na zwipuka zwiṱuku zwa maḓini iya zwiḽa.

Kubebele

Tshi alamela makumba mararu uya kha maṱanu, matshena ane avha na muvhala mudala na wa maṱari na tshivhumbeo tsha lutanda kana tsha thanga ya lwanzheni, a vhewa kha muri kana makwarani na kha matombo, tshi fhaṱa tshiṱaha tshithihi na Guano nahone kanzhi tshi shumisa tshiṱaha tshithihi. Zwiṱaha zwa hone zwi dzula zwi zwinnzhi.

Nḓowelo

Madzivhani, milamboni, zwitivhani na lwanzheni.

Hune zwa wanala hone

Dzi ya wanala hunwe na hunwe hune maḓi a ṱangana hone.

Dzina ḽa tshilatini.

Phalacrocoracidae

Cape Cormorant

Nga zwifhinga zwa u ḓihwala hune ha vha uri ndi ṅwedzi wa Khubvumedzi uya kha Luhuhi, dzi vha dzi tshi khou fana dzi nntsu nga muvhala, dzi tshi ita zwiṱaha zwa zwo dzo nga thanga dzine dza bva...more

Crowned Cormorant

Tshi fanesa na Tshiṋoṋi tshi no pfi Reed Cormorant. Ndi zwiṋoṋi zwitswu nga muvhala nahone hetshi Tshiṋoṋi tshi na mavhudzi ane a dzula o ima nṱha ha ṱhoho yatsho. Tshi na mutshila mupfufhi....more

White-breasted Cormorant

I beba ṅwaha woṱhe, nga ṅwedzi wa Ṱhangule kana Phando nga maanḓa hezwi itea kappa. Havha na zwo waniwaho ubva nga ṅwedzi wa...more