Cape Cormorant
I-Gubulu leKapa

© Shem Compion
Cape Cormorant.

Igama

I-Gubulu leKapa

Igama lesi-Latin

Phalacrocorax capensis

Umndenazo

Phalacrocoracidae

Ubude bayo

64 cm

Indawo yokuhlala

Iinyoni ezikhamba ngayinye kanye nezikhamba ngesiqhema zitholakala emanzini weligu, zihlala nofana ziditjha esihlengeleni esingaphandle komlambo.

Isililo senyoni

Azinalo itjhada ezilenzako.

Ukubekela nokukhulisa

Ngesikhathi sokubekela nokukhulisa esiphakathi kwenyanga kaKhukhulamungu ukuya kuMhlolanja umzimbazo ubanzima woke. Zakha isidleke ngotjani bemlanjeni nofana bemalwandle kanye nangeengojwana. Isibalo samaqandazo mabili ukuya kamathathu begodu anombala omhlophe okutshehla.

Ihlathululo ngamadzinyana asakhulako

Amadzinyana asakhulako aba nombala ozotho okumnyama kanye nobumhuthu emathunjini.

Ihlathululo ngezidala

Ezibekelako ezidala zaziwa ngombala weensiba ophazimula okutjhelelako, ohlaza kotjani oqarheke ngombala onzima, inehloko enganasiglhogoriya, umlomayo unombala osarulana okuqarheke ngombala welamune; amehlo anombala othanda ukuba hlaza kotjani. Inentamo ede ngokulingeneko, inehloko etjhelelako ethambileko, kanengi ivame ukuba nesidlhogoriyana esincani.

Ubujamo

Umhlali ojayelekileko nofana owandileko.

Ukusabalala kwazo

Ebusika zivamise ukuvakatjhela iligu laKwaZulu-Natal. Zinengi begodi zibahlali bamagega naloloke iligu leTjhingalanga Kapa ukuyokufika ebangeni elimakhilomitha amasumi amahlanu ukuyela elwandle.