Cape Cormorant

© Shem Compion
Cape Cormorant.

Ligama

Cape Cormorant

Latin Name

Phalacrocorax capensis

Umndeni

Phalacrocoracidae

Budze

Emashumi lasitfupha nakune ema cm.

Indzawo

Tinyoni letihamba ngayinye naletihamba ngaletinyenti elusentseni lwemanti, tiphumula ngaselwandle.

Kukhala kwenyoni

Atiwenti umsindvo

Kwentiwa

Ngesikhatsi sekuhlanganiswa kusua ngenyanga yeNyoni kuya enyangeni yeNdlovana tiba licembu lelimnyama. Takha tilulu tato ngelukhula lwelwandle kanye netindvuku noma tinswati. Emacandza abamabili kuya kumatsatfu futsi amhlophe loyichalky.

Inchazelo yalengakakhuli kahle engcondvweni

Letisengakakhulu khuli kahle engcondvweni tinsundvu lomnyamana bese tiyahhwaba ngasesiswini.

Inchazelo yalekhulile

Lamadzala lahlanganako lokushiwo tinsiba letimanyako letiluhlata samnyama, inhloko lete boya, ngaphansi iluphuti loya kumtfubi; lamehlo ayo aluhlatana. Intsamo yayo yindze, inhloko lete boya noma tinsiba, ivama kuba netinsiba letincane.

Setfulo

Iyatiwa noma inetindzawo letinengi

Kusakateka

Ivakashela eNatali ngesikhatsi semakhata. Yinengi futsi ihlalela ngase ningizimu yenshonalanga lese Cape lengema khilomitha lamashumi lasihlanu ngaphandle kwelwandle.