Cape Cormorant

© Shem Compion
Cape Cormorant.

Leina

Cape Cormorant

Leina la se latin

Phalacrocorax capensis

Lapa

Phalacrocoracidae

Botelele

64 cm

Modumo wa nonyana

Ga di dire modumo

Lefelo

Dinoyana tše noši le dihlopa di hwetšagala lebopong la meetsi di dutše sehlakahlakeng.

Pelego

Ka nako ya pelego go thoma ka kgwedi ya Setemere go fihla ka kgwedi ya Febereware di ba le le mmala wo moso. Di dira dihlaka tša tšona ka dipeu tša hlagola le dikgati. Palo ya mae ke Pedi goba tharo gomme ka mmala ke a mašweu go swana le tšhoko.

Tlhalošo ya tše nnyane

Tše nnyane di na le mmala wo sootho le bosetlha mepeng.

Tlhalošo ya tše kgolo

Tše kgolo tšeo di belegago di na le mafofa a mmala yo tala, hlogo ya go hloka boya, botlase bon a le mmala ya namune, mahlo ke a ma tala. E na le molala yo motelele, hlogo ya go phadima gatši le boya bjo bonnyane.

Boemo

Moduti wa go tlwaelega

Phatlalatšo

Di etela Natal coast ka mariga. Di tletše mafelong a go swana le south-western Cape kamoka go fihla dikhilometer tše 50 go tšwa nokeng.

Taetšo ya dinonyana

Mafelo a dinonyana, klimate ya dinoyana, tšhupamabaka mafelo a dinonyana, kampa ya pula, Taetšo, Mafelo a dinonyana a go ikhuta bja dinoyana tša mafelo a Biome, Mepe wa go go bontšha mohlala wa dinonyana,MepeA Mape wa dinonyana wa mafelo a dinonyana, Digeologi, Di nonyana tša ka gare kotsi, tše ba sa tsebege gore di ka ba gare ga kotsi, mehuta wa dinoyana wo kotsi.