Brown House Snake
Inyoka Yendlu Lensundvu

© Tyrone Ping

Ligama

Inyoka Yendlu Lensundvu [Boaedon capensis]

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Colubridae
Kwehluka Kwetilwane: Lenyoka Yendlu Lensundvu ichazwe ngekutsi ihlukene kasikhombisa kumavekati.
Budze Lensikati: Emakhulu lasikhombisa nemashumi lasiphohlongo nakutsatfu ema mm
Budze Lendvuna: Emakhulu lasitfupha nemashumi lasihlanu nesitfupha ema mm

Inchazelo

Inyoka yendlu lenkhulu nenhloko yayo leyatiwako kanye netigogo letisemtimbeni wayo lomncane. Libala layo lelatiwako lelibovu losansundvu. Tinyoka letinkhulu letindzala, tisibekele, ticishe tibemnyama. Yimbili imilayini lemtfubi lengaseceleni kwenhloko.

Kucitseka/Kusakateka Kwato

Lenyoka Yendlu Lensundvu itfolwa ngase Southern Afrika naletinye tinyoka tendlu tala Afrika nyalo lesetihlukaniswa ngetilwane letinye kumavekati.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Angangelishumi nesitfupha emacandza latalelwa ngesikhatsi seluhlobo, bese keloku kutsatsa emalanga lamashumi lasitfupha kuya kulamashumi layimfica kutsi akheke. Lamancane akala likhulu nemashumi layimfica kuya kumakhulu lamabili nemashumi lasitfupha ngema mm.