Brown House Snake
Inyoka Ezotho

© Tyrone Ping

Igama

Inyoka ezotho, Brown House Snake [Boaedon capensis]

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Colubridae
Imhlobo Yakwabo: Umhlobo lo weenyoka ufakwe ngaphasi kwemikhakha elikhomba engafaniko enarhakazini le.
Ubude besikazi: 783 mm
Ubude beduna: 656 mm

Ihlathululo

Iyinyoka ekulu enehloko ejayeleke nofana ebonakala lula kanye nenesilinganise somzimba esincani. Umzimbayo ufana woke ngombala obomvu oqarheke ngozotho. Inyoka ekulu, edala ibanombala omnyama, othanda ukuba nzima. Inemida emibili emthuthu esemahlangothini wehloko.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Inyoka le itholakala kiyoyoke isewula ye-Afrika kuthi leyo ebizwa nge-African House Snake muva nje sele ihlukaniswe yafakwa emkhakheni ohlukileko enarhakazini yoke.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Ibekela amaqanda alisumi nesithandathu ehlobo, begodu athatha amalanga amasumi asithandathu ukuyela kamasumi alithoba ukuthi alunge. Amadzinyanazo aqoqoselwa anesilinganiso esimamilimitha alikhulu namasumi alithoba ukuyela kamakhulu amabili namasumi asithandathu (190-260 mm).