African Rock Python
Inhlatfu yase Afrika yeLitje

© Shem Compion

Ligama

African Rock Python (Python sebae) Inhlatfu yase Afrika yeLitje

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Boidae

Kwehluka kwetilwane

Timbili tinhlobo letatiwako. Inhlatfu yase afrika lesalitje (Python sebae sebae) kanye nenhlatfu yease afrika leseNingizimu (Python sebae natalensis)

Budze Lensikati

Sihlanu nelicandza ngema m

Budze Lendvuna

Kune kanye nemashumi lamabili nesihlanu ema m

Inchazelo

Le Nhlatfu yase Afrika lelitje nguyona iyinkhulu etinyokeni. Kunenhloko lemisekwesikhali ngasesichobeni senhloko; emabhande lamnyama nalakhanyako lasuka emehlweni kuya emlonyeni. Lomtimba umphunga – luhlata/-nsundvu, kanye nansundvu lotophele, tigadlana letimnyama kanye nemabadlana etulu.

Kusakateka kwato

Lenhlatfu yase Afrika itfolwa esub-saharan la Afrika ngelukhalweni kanye nase Nshonalanga yeAfrika inetinhlatfu tase Teningizimu letitfolwa kusuka ekenya kuya eNingizimu Afrika lapho itfolwa Etindzaweni letisentasi, kuya elugwini lwase KwaZulu-Natal, kuchubekela ngase Limpopo kuya eLobatse lese Botswana kanye nase Northern Cape.

Kwakhiwa/kwentiwa

Lensikati italela emacandza lamakhulu lamashumi lamatsatfu kuya kumashumi lasihlanu, lamise kwemhlaba noma indingilizi. Lensikati iyatigoca kwentela kuvikela emacandza ayo, kepha ayiwafukameli ngekunyakata. Lencane iphuma nasekumalanga lamashumi lasitfupha nesihlanu kuya kulamashumi lasiphohlongo.

Kudla kwato

Le Nhlatfu yase Afrika idla tinyamatane letincane, tingobiyane, guineafowl kanye netilwane tekufuywa netimfishi, emanwabu kanye netingwenya tiyadliwa.

Umbhalo lohlanganisiwe

Le Nhlatfu yase Afrika ayinayephoyizini, ibulala nje inyamatane ngekuyicindzetela.