MaSan

©Shem Compion

Batho ba MaSan ke badudi ba kgale ba Borwa bja Afrika, fao ba bego ba dula ka fase ga mengwaga ye 20 000. San e amogetše ya anthropologists le kgašo ka go phela ga bona le bokgoni bja bona ba go tsoma, tsebo ya setlogo ya dimela le diphoofolo tša ka Borwa bja Afrika, le ditšo tša bona.

Tumelo yeo e bego e tumile mengwageng ye mentši e be e le gore batho ba MaSan ka mo Kalahari Desert ya Botswana le Namibia ba be ba le bana ba batho bao ba tšhabilego mo mafelong a meetse a dikarolo tša Borwa bja Afrika. Go bolela nnete, Bohlatse bja difosili bo laetša gore Kalahari e be e nale balemi bja nako yeo. Batho ba anthropologists le archaeologists ba ithutile kudu ka batho ba, ba nyaka kopano magareng ga balemi bja sebjalebjale le badimo bja bona.

Batho ba MaSan, le ge go le bjalo, ga se fossils:' tše phelago go swana le batho ba bangwe, ba fetola ka mabaka. Balemi bja Kalahari ba lehono ba sa na le dintlha tše mmalwa tše di amanago le mekgwa ya kgale, eupša ga ba hlaolwa go lefaseng la sebjalebjale le tšhelete ya ekonomi.

Ditumelo tša Sedumedi tša MaSan

Go na le mehutahuta ya ditumelo magareng ga dihlopha tše di fapanego tša San, eupša go na le mokgwa ye mentši ya ka mehla, le mo mafelo ...more

Diswantšho tša go Thalwa tša Lewa ya San

Diswantšho tšeo badimo ba MaSan ba di šilego mo maswikeng le mo mabotong a lewa le mo mošašeng ke bokgabo bjo bo kgahlišago le bjo bot...more

Mekgwa ya go Phela ya MaSan

Ka dinako tše di fapanago le mafelo a go fapana, batho bao ba bolelago San ba be ba dula ka ditsela tša go fapafapana; Kalahari San ga ba ...more

Batho ba MaSan

Badimo ba batho bao ba bolelago San e be e le bona badudi ba pele ba mo Borwa bja Afrika, ka mafelo a difosili tše makgolo a mengwaga ya di...more