Abathwa

© Shem Compion

Abathwa bahlali bokuthoma ukuhlala enarheni yeSewula-Africa, lapha bahlezi khona okungasenani iminyaka eyi-20 000. Abathwa bathoma ukwaziwa lokha ama-anthropologist kanye nebendaba ngebanga lerhono egade banalo lokuthiwa, kanye nokurega kwabo kwendalo ye-flora kanye ne-fauna eSewula Africa kanye namasiko wabo aregileko. 

Ikolelo yabo ekhabe idume khulu gade kukobana eminyakeni eminengi abathwa e-Kalahari Desert yenarha ye-Botswana kanye ne-Namibia gade babaphalali abagade bakhamba bafuna iindawo ezinamanzi eSewula-Africa. Ubufakazi be-archaelogy buveza bona i-Kalahari sele ineminyakanyaka kuhlala ababuthelelaba.

Abantwaba sele bafunde i-anthropology kanye ne-archaelogy, bafuna ukumadanisa hlangana nabantu ababathwaba ababazumi nababutheleli bemirabhu bangeskhathesi nebeskhathi sakadee. Abathwa, nanyana kunjalo abasimafosili aphilako. Njengabanye abantu nabo bayatjhuguluka. Abathwa be-Kalahari namhlanje basenza izinto ezinengi njengabakade, kodwana abakazihlukanise nephasi lanje lesimanjemanje kanye nemali.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Ikolo Yabathwa

Kunemihlobo yenkolelo hlangana nabathwa nanyana iinqhema zabathwa ezihlukahlukeneko, kodwana banezinto ezinengi abazenza boke, nanyana bezen...more

Amagwala Wabathwa Erholweni

Imigwalo emihle etjhiywe bezimu babathwa ematjeni kanye nemabodeni wamarholo angeze waphika ngehlangana neminye emihle khulu ephasini eburhw...more

Indlela Yokuphila Yabathwa

Eenkhathini ezihlukeneko kanye nendawo ezihlukeneko, abakhulumeli bababathwa gade baphila ngendlela ezehlukeneko, abathwa be-Kalahari abafan...more

Abathwa eSewula –Africa

Abezimu babakhulumi babathwa ngibo abathoma ukuhlala eSewula –Africa kade, ubufakazi...more