Ka Epolla K2 Sefoka sa Mapungubwe

Tikologo le Kgwebišano ya Boditšhabatšhaba

©Roger de la Harpe
Dilo tše mmalwa tša go laetša gore, mo mengwageng ye mentši, k2 batho a oketšega ka bobona ka seleteng le go tiišetšwa bona seo se šalago ka kgwebišano le East Coast. Go fa mohlala, makgolo a Ivory dilo di hweditšwe ka k2, go tšwa go tlatša tusks go arm-bands go bracelets go chips. Aebori šoma ka tlwaelo go amantšhwago le Tona ya khuetšo, le tše dingwe tša dilo tše di ka ba ikemišeditše go šomiša. Bontši bja dilo, le ge go le bjalo, a hlamilwe go kgwebišano ya boditšhabatšhaba, bjalo ka ge e hlatselwa ke aebori thipa hilts tšeo di go nagana le diretšwe arabian.
Ka go epolla k2 gape di mpshafatšwe diketekete tša go tšwa dinageng tša ka ntle tša galase a go bonagala tseleng go tšwa Egypt le India. Mohola wa dipheta, tše di hwetšwago ka mehutahuta ya mebala go tloga ka Blue go kgonagala, ba ile ba fiwa bjalo ka tefo ya Ivory ke ba maArab ka East Coast. Mafelelong o ile wa bjale le dipheta bjo bontši gore k2 melting batho ba thomile go hlola, conglomerate dipheta, go bitšwa ‘ serapaneng dirolara ’. Se se dirilwe ke phišo le dipheta go fihlela ba ile ba pouring molten le gona ka letsopa meuta. Ke nagana gore ga se go dira dipheta go rwalwa le go ya ka mohuta wa tšhelete ya selegae. Tše dingwe tša serapa le dirolara di ile tša 300ks unrelated mo godimo. Ke ya bohlatse bja glass-working ka Borwa bja Afrika.

Dipheta le Bracelets

©David Fleminger
Go tlaleletša dipheta, k2 tšweleditše palo ya koporo dipheta le bracelets, le detritus tša koporo šomago (SLAG, koporo le senyegilego crucibles blowpipes). Ka tlwaelo, koporo e amana le basadi, le koporo ornaments ka ba bapetše karolo ka nawasoya ke basadi ba tumišago.
Tshipi, ka go le lengwe, e bapetšwa le banna, le tshipi spear abelana ka maele le dilo tše dingwe tše di hweditšwe ka lefelong leo. Ntlha, lefelo la kgauswi le megogolwa ya k2 ga e na le tshipi (ya kgauswi le wena ya koporo e hweditšwe ka Musina, e ka bago 90 ks, le tshipi ka ba tšwago go kgatelo farther.
Se se ra gore batho ba be ba le gare ba k2 kgwebišano le tribes go bao ba kgonago go fihlelela dilo tše.
Gabotse, k2 batho ba be ba bona le go hlabolla bokgoni bja kgwebo ye e lebišitšwego accumulating vase ya mahumo le seriti. Go na le bohlatse bja gore karolo ya peleng zhizo batho ba dula lefelong la (goba go lefelo) le go rarollwa ka leokwe mmoto, diteng go šoma bjalo ka vassal 0853 go se k2 setšo.

Kingdom

©Shem Compion
Go tlaleletša, le maemo a tikologo ao a mabotse ke šegofaditšwe batho ba k2 o le ka mafapheng a ever-increasing Mehlape ya dikgomo. Se se ka go ba ba bile le seabe ka go diriša mindset go sa thoto ya poraebete. Bjalo ka batho bao ba humilego, le ge go le bjalo, go na le diphetogo tša setšhaba di ka fetolwa ka gare ga setšhaba go fihla ka ga maemo a sepolotiki. Ka fao, go boletše gore Kingdom nakong yeo e tlago fihlelela (bogodimo bja yona ka Sefoka sa Mapungubwe) thomile go 1000 AD le k2 setšo.

Excavating ya Ditlakala

©David Fleminger
Fiše, bontši bja tshedimošo ye bohlokwa kudu mabapi le bophelo le dinako tša k2 e gleaned ke go lebelela ka tsela ya ditšhila,. Go no swana le lehono, batho ba tšweleditše k2 palo ye kgolo ya garbage gore di ile tša. Se se ka dirwa ke phošo ya detritus ka go tsepama thothobolong rubbish, bitšwago midden. k2 na le palo ya middens, go tloga go ntlheng ye kgolo ya setšhaba go ya ka lapeng middens ka moraleng ntlwana ya ye nngwe le ye nngwe.
Central midden ka k2 (ye e 4 m) le nepišo ye mekoto ya go fapana tše di tseneletšego le archaeologists bile le nako ge Mokgobo wo wa pre-historic junk. Go fa mohlala, go tšwa go bopa extrapolations e hweditšwe ka se midden di bontšhitše gore batho ba k2 boletše peleng, kudukudu ka sebopego sa shona kalanga goba shona Bodikela.
Lehono, saete ka k2 e le gore e be e se excavated ka 1940 le se sengwe. Central midden, le ge go le bjalo, e sa le ye e bonagalago, gomme e be e le go hlaloša complemented diboto tša tshedimošo ya batho ba k2 le go fapafapana tše di laeditšwego ke banyakišiši.
Ka maswabi, k2 gabjale off-limits go baeti ya sebjalebjale. Eupša go na le maano a go akaretša go ka ga bohwa bja lefelo la ge e tiišitšwe. k2 e lego ka gare ga Sefoka sa Mapungubwe bosetšhaba, ka fase ga ye nngwe ya kgole le Sefoka sa Mapungubwe godimo mmotong.

Translated by Lebogang Sewela