Bateleur Eagle
Pekwa ya Bateleur

© Nigel J Dennis
Bateleur Eagle.

The Bateleur eagle le Ntshu ya naga ye tumilego. Bateleur ke leina la se French le reng 'tightrope-walker'. Leina le le kgethilwe ka lebaka la phapantšho ya yona ya bohlale ba go fofa go phadiša dinonyana tše dingwe.

Ponalo

E nale mafofa a mantsho le bošweu ka tlase ga mafego, e na le sefahlego se se phadimago Le maoto le phaphantsho ye kgolo ya nko. Ga e swane le mehuta ye mengwe, dipwekwa tše tshadi ke tše kgolo go fetiša tše tona. Mafofa a e, e nalego ngwaga o mo nngwe, ke a masootho ka mmala. Ka ngwaga wa boraro, mafofa a thoma go ba le memmala ya tše kgolo, memmala ya gona ke ye meso, šweu le setlha. Go kgona go tšea mengwaga ye seswai gore mafofa a sootho go tše nnyane a fetoge go hwetšwa mafofa a tše kgolo. Pakwe ya bateleur e na le mafelo a matelele kudu le mosela yo kopana gore maoto a yona a kgone go oketšega. Mahlo a sootho a Pekwa ya bateleur a dikanetša ke letlalo la sefahlego sa mmala wo khwibidu wa go phadima, wa go hloka mafofa. Mmala wa Maoto le wona o swana le wa sefahlego, go bontšha gore, ba be ba nyaka gore sebopego se be le papetšo. Mafego a ka godimo a e tshadi ke a sootho mola ao a somišwago go fofa nako ye ngwe ke a masetlha.

Dijo

Pekwa ya Bateleur e phela di iri tše seswai goba tše senyane ka letšatši di le moyeng di nyakana le dijo. Dijo tša yona ke Phuthi, magotlo, dinoga, carrion, dinonyana le megaditswane; gantšhi tša go bolawa tseleng.

Pelego

E tshadi e beya lee le tee gare ga sehlaka se selego sehlareng se segolo se se neago tšhireletšo. Mme o beya mae ge tate a ya go kgoboketša dijo le meretlwa ya sehlaka. E fela ka nako ye nngwe, tate o na le go beya mae. Morago ga nako ya go fihla mae, yeo e tšeago matšatši a 52-59. Morago ga matšatši a 110 ngwana wa gona o a tloga sehlakeng e fela o tsewelapele go hwetša dijo batswading ba yona go fihla matšatši a lekgolo (100). Ke phesente tše pedi fela tše di golago go fihla bogolong bja mafelelo.

Mokgwa

Pekwa ya Bateleur e phela ka bobedi e bile di dula gare ga sehla se tee mengwaga ye mmalwa. Tše di senago melekane di na le go bonagala di dutše kgauswi le sehlaka. Nonyana ye ga e ganwe ke melakane e bile ga di thuše ka go aga sehla. Pekwa ya bateleur e phela e bonwa e le gare ga lebelo la go fofa ka ge e le mokgwa wa yona. Dinonyane di ka aparela dimaele tše 300 go fihla di iri tše seswai ka methla di nyakana le dijo. Ka lebaka la gore mafelo a mantšhi a phela a tletše ka mehla, palo ya Dipekwa nageng e tekanyetšwa godimo ga native sub-Saharan region ya Afrika, e fela palo ya tšona mafelong a tšona e ya fokotšega. Lenyalo la tšona le le diregago moyeng le makatša, ka ge ye tona e theoga ga botse le ye tshadi. Ye tshadi e kgokologa ka morago, e bontšha manala a yona gomme e be e kgokologa gape. Go ka ba le mothaladi wa go latela moetapele ka go fofa e be go ka ba dikgato tše 300 tšeo di tšenago gona gantšhi go na le le goba le lešata ka ge ba betha mafego. Modumo o kgona go kwa ke batho le ge ba le kgole. Go na le le go ba le sello sa godimo kudu. Pekwa ya Bateleurs di rata letšatši. Di na le go ema di lebelele godimo di swere mafego a tšona ka thoko; e be di arogela ka classic 'phoenix' go lebelela letšatši.

lefelo

Pekwa ya bateleur e phatlaletše mo mafelong a Afrika Borwa ka fao go senago sethokwa se segolo. E nyaka lefelo la go bulega la go ba le bjang le mehlare. Di fokotšegile mo Afrika Borwa.

Di hwetšagala kae

Pekwa ya Bateleure e hwetšagala gohle mo Afrika Borwa, e rata mehlare le mehlatšaa.

Leina la se latin

Terathopius ecaudatus.