Bateleur Eagle

© Nigel J Dennis
Bateleur Eagle.

Umhlobo lo wekhozi waziwa khulu ngokuba likhozi leenyoka. Igama lalo elithi (Bateleur) ngelelimi lesi-French elisuselwa ekunghanghabaleni kwendlela ekikhamba ngayo yokurhorha inyonga. Igameli likhethwe nangokutjheja ikghono layo lokuphapha.

Ukuvela nokwakheka kwalo

Iinsiba zalo ezinombala onzima kanye nombala omhlophe ngaphasi kweemphiko, ubuso nemilenze ebomvu okukhanyako kanye nomlomo onzima kungilokho aziwa ngakho. Akafani neminye imihlobo, ngombana umhlobo lo wekhozi elisikazi likhulu kuneliduna. Iinsiba zekhozeli esele linomnyaka munye wobudala zifana zoke ngombala ozotho okumnyama. Emnyakeni wesithathu, iinsibezi zithoma ukufana nezalawo omadala, anzima, amhlophe kanye nombala omlotha.
Kuvamise ukuthatha idzinyana iminyaka engaba bunane ukuthi iinsiba zalo zombala ozotho zifane poro nezelidala. Umhlobo lo wamakhozi aneempiko ezide kanye nomsila omfitjhani, begodu lokho kwenza bonyana naliphaphako iinyawo ziluleke ukudlula umsila. Amehlwalo wombala ozotho andungulelwe sikhunjana esinombala obovu okukhanyako, begodu asinamasiba. Likhombisa kwanga lenziwe ngobukghwari bokulumathisa izinto nofana imibala ekhambelanako, ngokuthi iinyawo zalo zinombala ofana poro ngobubomvu naloyo wobuso. Ilingaphezulu lempiko ezifihlekileko zinombala ozotho, kuthi lezo ezikulu nofana zesibili ephapha ngazo zibenombala wamasiba amlotha.

Ukudla

Amakhozi la aqeda ama-awara abalelwa kabunane ukuya kalithoba ngelanga asemoyeni azumana nokudla. Ukudla kwawo kufaka hlangana iimpunzana, amakhondlo, iinyoni, iinyoka, ingcuba, iimbhadwa kanye neenlwani ezifele endleleni.

Ukubekela nokufukama

Avamise ukubekela iqanda linye esidlekeni esiba semthini omkhulu, olipha ukuvikeleka. Asikazi afukamela amaqanda kuthi lawo aduna athuthele asikazi ukudla kanye neengojwana zokwakha isidleke. Kesinye isikhathi, aduna nawo anokufukamela amaqanda. Ngemva kokufukama okuthatha amalanga amasumi amahlanu nambili ukuya emasumini amahlanu nethoba, aqoqosela idzinyana linye. Ngemva kwamalanga alikhulu nesumi, idzinyana lisukela isidleke, kodwana liragela phambili nokufumana ukudla kunina noyise amalanga bekabe likhulu. Madzinyana abalelwa emaphesendeni amabili kwaphela avamise ukufinyelela isigaba sobudala.

Ukuziphatha

Amakhozi la ahlala womabili okungunaphakade esidlekeni esisodwa iminyaka embalwa. Amakhozi akhamba ngalinye avamise ukutholakala eduze neendleke. Inyoni le ayibandlululwa ngilezo zobulili obubili ezihlanganako begodu ayidlali indima ekwakheni isidleke. Ikhozeli livamise ukubonwa lirhabile, nokuphapha okunqophileko okuyindlelalo yokuzuma. liIkghona ukuphapha ibanga elingaba mamayila (miles) amakhulu amathathu (300 miles) ngesikhathi esima-awara abunane qobe langa azumana nokudla. Ngebanga lokukhamba ibanga elide ngaphandle komkhawulo, isibalo sivamise ukubalelwa phezulu khulu eendaweni zalo zendaboko ze-sub-Saharan yemFunda ze-Afrika, kodwana nanyana kunjalo isibalo sawo salapho atholakala khona siyehla.
Ukuphapha kwalo kuyakarasi, okufaka hlangana ukuyaphasi phezulu okwenziwa ngaduna nakalandelela asikazi. Elisikazi livamise ukuphekghukela ngemva, likhombise iinzipho bese liphekghuke ukuze liragele phambili ngokuphapha njengomba eliduna lidlula lingakalimali. Avamise ukwenza isenzo sokulandela umrholi ‘follo the leader’ ngokwenza lokho okwenziwa ngelinye, begodu kungaba nama-degree amakhulu amathathu nesithandathu wamahlangothi andungulelweko, begodu isenzwesi sivamise ukuphekelelwa litjhada elikhulu lokubhula amaphiko. Itjhadeli lingezwa babantu abakude nalapho lenzeka khona. Nokho lokhu kuvame ukuphekelelwa litjhada elikhulu lokulila, anjalo nje azwana nokothamela ilanga. Ajama rhwe alulele amaphikwawo emahlangothini bese ahlala buthabalala, ngendlela ebizwa i-'phoenix' pose, bese ajika nelanga ngapho litjhinga ngakhona.

Indwawo yokuhlala

Amakhozi la atholakala khulu e-Afrika, esewula ye-Sahara Desert lapho kunamahlathi adege nofana aminyeneko. Nokho lizwana neendawo ezivulekileko. Eenkhothini zomhlobo we-acacia savannah. Isibalo sawo sinciphe khulu eendaweni ezinengi zeSewula ye-Afrika lapho kulikhaya lawo khona.

Lapho atholakala khona

Ikhozeli litholakala kizozoke iindawo ze-Afrika eSewula ye-Sahara. Lizwana nemithi kanye namahlathi womhlobo we-Savannah.

Igama lesi-Latin

Terathopius ecaudatus.