I-Rosemary

©Louise Brodie

Ibizo lesayensi: Rosmarinus officinalis
Ibizo elijwayelekileko: yi-Rosemary

I-Rosemary ivela enarheni yange-Southern Europe.

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

Iintjalo ze-rosemary ziqinile begodu zikhula zibe mamitha amabili ngobude. Istjalwesi simutjhana ohlala uhlaza onamabharasa esiqwini. Istjalwesi sinamagatja ambalwa lapha kumila khona amakari ambalwa. Amakari la anombala ohlaza khulu phezulu abehlaza okukhanyako ngaphasi. Amathuthumbo amila eempeteni zamagatja ahlaza kwesibhakabhaka kancani.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-rosemary uyithola yomisiwe nanyana ifretjhi begodu isetjenziswa ekudleni okunengi ukukupha umnambitho omnandi. Ukusetjenziswa kwayo okunye isetjenziselwa ukukhiqiza amafutha aqakathekileko. Amathuthumbo waso anekhwalithi ephezulu yamafutha kanye nesivuno esifretjhi esikhipha iphunga elinuka njenge-camphor. Istjalo esipheleleko sikhiqiza amafutha kodwana sinomnuko we-camphor oqinileko.

Iintlhogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-rosemary ibayihle khulu ehlabathini engabambi amanzi ene-pH ehlangana kwe-6 kanye ne-7.5. Ungatjali ehlabathini ezele idaka. Ehlabathini ebudisi, kuhle ukwenza indunduma amareyi wentjalo arhelebha ukukhipha amanzi emrabhini.

Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathi thatha amasampula ajamele ihlabathi enizokutjala kiyo athunyelwe e-laboratory ukuyokuhlolwa ngokobana ngiziphi izakhimzimba ezingafakwa kiyo. Ihlabathi kufanele iharigwe ukuyibethisa umoya ibe yi-600 mm. I-lime yokulungisa i-pH, umanyoro kanye nekhompowusti kufanele ifakwe ipetelwe ehlabathini engaphezulu eyi-400 mm emvekeni ezine ukuya kwezihlanu ngaphambi kokobana utjale. Emalangeni wokugcina wangaphambi kobana utjale faka ama-trace element kanye nesivundisi esifakwa ngaphambi kokobana utjale ehlabathini uharigele ehlabathini engaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kususa elinye nelinye ikhula esele limilile.

Ubujamo Bezulu

I-rosemary stjalo esihlala sihlaza ngokombala esikhula ebujameni bezulu obuhlangana nendawo begodu iba yihle ebujameni bezulu obuhlangana ne-18°C kanye ne-26°C. Iyarhona ukujamela nombethe.

Imihlobo Yentjalo

Kunemihlobo emithathu ye-rosemary ekhiqizwa ngomncopho  wokwenza inzuzo ekuyi-Camphor-Borneol, Cineole kanye ne-Verbenone.
Imihlobo ekhona yi-Albiflorus, Arp, Benendan Blue, Flora Rosa, Hill Hardy, Holly Hyde, Huntington Carpet, Irene, Majorca Pink, McConnell’s Blue kanye ne-Tuscan Blue.

Kuneminye imihlobo eminengi begodu kuhle ukuthola eseluleko ku-extension officer yangekhenu kanye nakusiyazi wembewu ukuze umthole umhlobo wendawo okhiqizela kiyo kanye neyemaraga yakho.

 

Translated by Busisiwe Skhosana