Imiraro Esesikhunjeni Semfarigi - Amalwelwe Wemfarigi

Ubulwelwe obubizwa bona yi-greasy pig disease ngelimi lokukhamba kanye ne-diamond skin disease bulwelwe obubili obuthelelana khulu obungabamba iskhambu semfarigi. Bobubili bubangwa mabhakutheriya angakhandela ngokulandela iindlela ezihle zehlanzeko.

Ubulwelwe i-Greasy Pig Disease

©National Pork Board, USA
Ubulwelwe i-Greasy Pig Disease ebaziwa ngelinye ibizo i-exudative epidermitis, bubangelwa mabhutheriya ahlukahlukeneko abizwa bona ma-Staph Hyicus. Ngokuya ngokwencwadi eyenziwe yi-National Animal Disease Information Service, Pig Health – Greasy Pig Disease, ibhakutheriya lobulwelobu lihlala ngaphasi kwesikhumba sefarigi, kodwana kunento evane yenze bona lihlasele. Into leyo kungaba kunanyana yini ukusukela eskhunjeni esonakeleko, kwamanye amalwelwe, amakaka asesikhunjeni nanyana amazing aphezulu wobuswe akhiqiza ileya yomswakamo esikhanjeni semfarigi, lapha ibhutheriya le iziphindaphinda khona.
Ubulwelobu bubanga bona ifarigi imilwe yinto enomabala onzotho ukuya ko orentji ibe inga isamlotjhana ehloko kanye nemzimbeni wemfarigi okuvamise kobana ibambe iimfarigi ezincani, ezisamunyako kanye nelezo ezisandukuyekela ibisi. Ubulwelwe lobu buyingozi khulu emfarigini ezincani ngombana benza bona zome. Emfarigini esele zizidala ingabanga bona zivelwe zinlonda eziphola buthaka, ekungarholela ekutheni iskhumba sayo singafunwa ebuhlabelo.
Intatha
Ukusetjenziswa kwe-shampoo nanyana isibha kungarhelebha ukususa nokubulala amanye amabhukutheriya, kodwana iimfarigi zivamise ukutlhoga ama-antibiotics. Bawa udorhodere wenlwane akuphe iinyeleliso zokobana ungasebenzisa maphi ama-antibiotics, azokurhona ukwelapha umhlobo loyo othize wamabhakutheriya abanga ubulwelobo. Tjheja uphe amaputwana wemfarigi amanzi aneleko kanye nama-elecrocytes ukukhandela ukuphelelwa mamanzi emzimbenazo kanye.
Iimfarigi ezinobulwelwe be-greasy skin disease kufanele zingahlanganiswa nezinganabo ukukhandela bona ibhakutheriya le irhatjhekele kwezinye. Kufanele indawo ezihlala kiyo ihlwengeke ukuqotha amabhakutheriya abanga ubulwelobu. Imbangela yabo kufanele itholwe ukukhandela bona bungasaba khona eskhathini esizako, kuba kukobana bubangwe kulimala kweskhumba nanyana ngamanye amalwelwe, kungahlwengeki nanyana bujamo bezulu obubange ileya enengi yomswakamo.

Ubulwelwe be-Diamond Skin Disease

Ubulwelwe be-Diamond Skin Disease, obaziwa godu ngebizo i-Erysipelas, bubangelwa yibhakutheriya i-Erysipelothrix rhusiophathiae bacterium, elitholakala eaplasini amanengi wemfarigi. Ngokuya ngokomhlahlandlela i-Pig Site’s Quick Disease Guide, zinlwane ezingafikea ku-50% ezithwale ibhakutheriyeli emphinjeni wazo. Amakaka anobulwelobu amthombo obulethako, kodwana buyarhatjheka nangomthundo, ingurumela kanye namathe.
Ubulwelwe be-Diamond Skin Disease bubamba iimfarigi ezisakhulako. Lokha ibhakutheriya layo libanga ubulwelwe, ukuqubuka babo bungabangwa nangamanye amalwelwe.
Ubulwelwe be-Diamond Skin Disease buyazithomela nje begodu iinlwane ezinabo zivele zizifele zibulawe kufeyila kwehliziyo. Ibizo labo livela epatjhini ebumbeke njengedayimondi ebomvu khulu evele eskhumbeni semfarigi, ngebanga lokobana igazi lingarhoni ukusabalala kuhle. Iindawezo zingatjhuguluka zibe nzima ngombana kufe amathitjhu, kodwana ezinengi ziyaphola kungakapheli amalanga alikhomba ukuya kwalisumi.
Ngaphandle kwamapetjhi asadayimoni, iimfarigi ezinabo ziba nomgomani. Ezisikazi ziyapholoja, zithole amaputwana ahlongakeleko kanye nathothobeleko, lokha eziduna zingakwazi ukumithisa kwaphela nazisabanjwe bulwelobu.
Intatha
Inlwane ezibanjwe ngibo kufanele zilatjhwe nge-penicillin ede. Bawa udorhodere wenlwane nanyana i-technician akuyelelise ngomkhiqizo ongawusebenzisa. Ungazigoma godu iimfarigi zakho ukhandele bona zingabanjwa bulwelobu.
Iimfarigi ezine-Diamond Skin Disease kufanele zihlukaniswe nezinye ezinganabo ukukhandeka ekutheni ibhakutheriya lirhatjhekele kwezinye iimfarigi. Iindawo lapha kuhlala khona iimfarigi kufanele ihlwengeke ukuqotha amalwelwe abanga ibhakutheriyeli. Imbangela yaso kufanele ilungiswe ukukhandela bona bungaqubuki eskhathini esizako, okungabangelwa kulimala kwesikhumba malwelwe nanyana iindawo ezingakahlwengeki.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Imiraro Eskhunjeni Semfarigi - Amapharasayidi Wangaphandle

I-Mange, pilouse, imikhaza kanye nempukani ezingabangela ukonakala kweskhumba kurholela ekulobeni umkhiqizo....more

Imiraro Eskhunjeni Sefarigi - Amanye Amapharasayidi Wangaphandle

Imikhaza ethambileko ingahlala emahogweni wemfarigi, emigodini yemfarigi zomango nanyana emizini yabantu, lokha imikhaza eqinileko ivamise ukutholakala emadlelweni....more

Imiraro Yeskhumba Semfarigi - kanye Nokutjhiswa kwaso Lilanga

Ifarigi enepilo ngehlwengekileko, eneskhumba esithambileko. Ngokuya ngekwemanuwali yabakhiqizi bemfarigi i-Pigs for Profit....more