Tinkinga Tesikhumba Sengulube – Tifo Tengulube

Tifo letibitwa ngekutsi yiGreasy pig kanye ne Diamond skin ngito tifo letiyinkinga kakhulu esikhumbeni setingulubeni. Tonkhe tibangwa iBacteria, tingavikelwa ngekutsi tingulube nendlu yato ihlale ihlobile.

Sifo seGreasy Pig

©National Pork Board, USA
Sfo seGreasy pig, lesiphindze satiwe ngekutsi yiExudative epidermits, sibangwa tintfo letinyenti leticindzetela tingulube iStaph Hyicus bacteria. Ngekusho kwembhalo weNational Animal Disease Information Service, Pig Health – Greasy Pig Disease, lokugula kuhlala langetulu esikhumbeni sengulube, kepha khona intfo lekufanele yenteke kute kwakheke lesifo. Loku kungaba tintfo letinyenti, kungaba kulimala kwesikhumba, letinye tintfo njenge kwakheka kwesikhumba lesimanti etingulubeni lapho khona kugula kungatalela khona.
Lesifo senta kutsi kube khona ubala lotfubi, kuya kuntfo lemnyama enhloko nasemtimbeni wengulube, esikhatsini lesinyenti kutsikameta bantfwana bengulube. Etingulubeni letincane kutenta tingabi nawo emanti. Etingulubeni letindzala kungenta tilondza kutsi tingasheshi tiphole.
Kutilapha
kusebentisa iShampoo noma insipho kungasita kususa nekubulala letintfo letibanga kugula, kepha tingulube esikhatsini lesinyenti tidzinga kusebentiselwa emaAntibiotics. Buta dokotela wetilwane kutsi ngmaphi emaAntibiotics lekufanele uwasebentise kutsi ukhone kubulala lamagciwane labanga tifo. Kufanele unakekele kutsi tingulube letincane titfola emanti ekunatsa lawanele.
Tingulube letiphetfwe sifo seGreasy skin kufuneka tihlukaniswe etingulubeni letiphilile kuvikela kutsi lesifo singangeni kuletingulube letiphilile. Tingulube nendlu yetingulube kufanele tihlale tihlobile kute lesifo kungabi melula kutsi singene. Kutsi lesifo sibangwa yini kufanele kubukwe, kute ukhone kulwisana nako, kungaba kulimala kwesikhumba, letinye tifo, tindzawo letingakahlobi noma kushintja kwesimo selitulu.

Sifo seDiamond skin

Sifo seDiamond skin, lesiphindze satiwe ngekutsi iErysipelas, sibangwa iErysipelothrix rhusiophathiae bacterium, letfolaka kakhulu eplazini letingulube. Ngekusho kwePig Site lekhuluma ngetifo tetingulube, tilwane letingafika ku50% titfwala lesifo emphinjeni. Emakaka lanalesifo ngiko lokuhamba phambili lokuhambisa lesifo, kepha singaphindze sihambiswe ngumcamo kanye nematse.
Sifo seDiamond skin kakhulu siphatsa tingulube letikhulako. Le bacterium iyodvwa ingabanga tifo, ingaphindze ibhebhetfwelwe nguletinye tifo.
Sifo seDiamond skin ngalesinye sikhatsi singenta ingulube ife ngaleso sikhatsi ngekutsi kume inhlitiyo. Ligama lakhona lisuselwa ekutseni lesifo senta kube nesikhumba sibebovu sibenemacabhacabha labovu, ngoba ingati ayikhoni kuhamba kahle. Ngekuhamba kwesikhatsi lamacabhacabha ashintja babe mnyama kutjengisa kutsi khona lokungekho kahle, kepha loku kutsatsa emalanga langu7 kuya ku10 kutsi kuphole.
Ngaphandle kwalawa macabhacabha, tingulube letiphetfwe ngulesi sifo tiphatfwa ngumkhuhlane kakhulu. Etingulubeni letikhulelwe kubanga kutsi tiphunyelwe sisu, tingulube letindvuna tona tibese atisakhoni kwenta bantfwana uma tisaphetfwe ngulesi sifo.
Kutilapha
Tilwane letigulako tingalaphwa ngePenicilli. Kufanele ubonane nadokotela wetilwane kute akubonise kutsi ngumuphi umutsi lokufanele uwusebentise nekutsi uwusebentise njani. Ukhona umjovo longawusebentisa kuvikela lesifo.
Tingulube letihlaselwe sifo seDiamond skin kufanelwe tihlukaniswe netingulube letiphilile kute uvikele kutsi lesifo singangeni kuletinye tingulube. Indlu yetingulube kanye netingulube kufanele tihlale tihlobile kute tifo tingatfoli indzawo yekutalela. Intfo lebange lesifo kufanele itfolakale kute kuvikeleke kutsi lesifo singaphindzi sibuye, kungaba sikhumba lesilimele noma letinye tifo.

Translated by Thandokuhle Motha

Tinkinga Tesikhumba Sengulube – Emakhatane

iMange, pig louse, emakhatane kanye netimphungane ngulamanye emakhatane langabanga inkinga aphindze ente kutsi umkhicito unciphe....more

Tinkinga Tesikhumba Sengulube – Emazeze

Emakhatane latsambile angaphila esikhumbeni sengulube, inja yesiganga noma emakhaya ebantfu, kepha kulelinye lihlangotsi emakhatane lainile atfolakala emadlelweni....more

Tinkinga Tesikhumba Setingulube - Kulimala Nekushiswa Lilanga

Ingulube lephilile kahle inesikhumba lesihlobile futsi lesitsambile. Ngekusho kwalencwadzi Pigs for profit manual lebhalwe iPork Producers Production Organisation’s....more