African Black Oystercatcher
Ubhor’imitthi

© Roger de la Harpe
African Black Oystercatcher.

Igama

Ubhor’imithi, African Black Oystercatcher

Igama lesi-Latin

Haematopus moquini

Umndenazo

Haematopodidae

Ubude

51 cm

Indawo yokuhlala/ikhaya lazo

Iyinyoni emhlali ophelela emaqadi kwamanzi, esihlengeni seligu, ekuhlukaneni komlambo kanye nalapho amanzi angatjhingeli khulu khona.

Isililo senyoni

Inendlela yokulila nofana yokubiza elitjhada ehlabako ezwakala kwanga ithi: 'pip pip pip' kanye nenye indlela ebiza nofana elila ngayo evamise ukuyibuyelela ethi: 'klee-weep'.

Ukubekela nokufukama

Ukubekela nokufukama kwenzeka ukusuka enyangeni kaSewula ukuya kuNtaka. Zibekela iqanda linye ukuya kamathathu esidlekeni esimgojana ondlalelwe imiqobosi ngaphakathi nofana amaqephe ambalwa aphukileko. Amaqandazo anombala ofana nelitje, anamacatjhaza ahluka ukusuka kamthuthu okuphephula ukuya kamnyama okunzima nofana okuzotho. Zifukamela amaqandazo amalanga amasumi amabili nobunane ukuya kamasumi amathathu. Amadzinyana akakghoni ukuphapha ukufikela emalangeni amasumi amane nahlanu wobudala.

Ihlathululo ngamadzinyana

Amadzinyana angakakhuli okwani anombala ozotho okuqarheke ngonzima okufipheleko, kuthi incenye yangaphasi ibemhlophe imilenze ibe zotho kombala welamuna.

Ihlathululo ngezikulu

Inyoni le inzima umzimba woke, kuthi iinyawo zayo zibe bomvu kanye nencenye yesiphetho somlomo sombala welamuna. Umlomayo wakheke njengewe-Wedge, kodwana wona mude ukudlula ihloko, imihlathayo ayihlangani encenyeni yesiphetho sayo begodu isipara, amahlangothi aminyezeleka ukwenzela ukwakha ileum encenyeni yesiphetho sawo; imilenze mifitjhani, begodu inemizwani emithathu kwaphela. Amehlwayo anombala obomvu okukhanyako ondungulelwe mbala welamune.

Ubujamo/Isikhundla

Imuhlali ojayelekileko kodwana ithathwa njengenyoni elimazeka lula nofana elula.

Ukwabeka kwazo

Zabeke ngobubanzi esewula yeligu le-Afrika, nokho zimbalwa khulu kezinye iindaweni. Zivamise ukubonwa emadwaleni weligwini kanye nemalwandle, emanzini angakjhingeliko kanye nesiphethweni selwandle.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Inyoni le ithathwa njengomhlobo olimazeka lula nofana elula khulu, nanyana kunjalo ijayeleke ngokwaneleko magega neligu leSewula Afrika kanye ne-Namibia. Ezinye zeenzathu zalokhu zifaka hlangana bonyana iindleke zazo zivamise ukuthikanyezwa misebenzi nezenzo zabantu.

Translated by Busisiwe Skosana