African Black Oystercatcher

© Roger de la Harpe
African Black Oystercatcher.

Leina

African Black Oystercatcher

Leina la se latin

Haematopus moquini

Lapa

Haematopodidae

Botelele

51 cm

Lefelo

Lefelo la yona le lekantšwe fela kua lebopong, Sehlakahlakeng sa lebopo, meetsing le thoko ga noka.

Modumu wa nonyana

Alamo ya modumo ke molokoloko wa di 'pip pip pip' tše bogale le engwe ya go kwagala e re 'klee-weep'.

Pelego

Nako ya pelego e direga ka kgwedi ya Oktobere le Matšhe. Lee le tee goba maee a manne a beiwa ka kgatlampi ye nnyane ya go ba le mothaladi ye diripa. Tša dikgopa tša go robega. Mae a gona ke a na le mmala yo motala le marothontho a masootho a mangwe a mapurapura. Nako ya go fihla mae e tšea matšatši a 28 - 30. Bana ba yona ga ba kgone go fofa go fihla ge ba swara metšatši a 45.

Immature Description

Bafsa ba na le mmala wo mosetlha le maronthontho a sootho gomme diripa tša ka tlase ke tše šweu le maoto a sootho.

Tlhalošo ya ba bagolo

Nonyana ye ke ye ntsho ka mmala e na le maoto a makhwibidu le molomo wa nltha ye khwibidu. Molomo wa gona o na le sebopego sa go kobega e be ke o motelele ga nnyane go fetiša hlogo, seripa sa meeno ga e hlakane ntleng di folete, e bile ka thoko di pitlane go dira sebopego sa go šupa ntlheng, maoto ke a makopana, a na le menwana ye meraro fela. Mahlo a gona a makwibidu a na le gape bonamune.

Boemo

E tlwaelegile e fela go eleletša gore e bokoa.

Phatlalatšo

Di phatlaladitšwi go bapa bja lebopong la Afrika Borwa, e fela ke tše nnyane ka palo mafelong a mangwe. Di bonagala lebopong la matlapa, mohlabeng kua Kou.

Lenane dintlha

Go eleletša gore ke mohuta yo bokoa, le ge ditlwaelegile lebopong la Afrika Borwa le Namibia. Kebaka le lengwe ke gore dihlaka tša tšona di tshwenywa ke mohlahla wa batho.