African Black Oystercatcher

© Roger de la Harpe
African Black Oystercatcher.

Ligama

African Black Oystercatcher

Latin Name

Haematopus moquini

Umndeni

Haematopodidae

Budze

Emashumi lasihlanu nakunye ema cm

Indzawo

Indzawo lekalekili kulugu lwelwandle, eceleni kwesichingi, emantini laneluswayi kanye nalapho kuhlangana khona incenye yemfula nelwandle.

Kubita Kwenyoni

Kukhala kwe alamu sihloko sentfo lehlabako ‘pip’pip’pip’ umsindvo kanye nalokunye kukhala lokuvakala ngekuphindzeka ‘klee-weep’.

Kwakhiwa

Sikhatsi sekuhlanganiswa sisuka enyangeni yeMphala kuya enyangeni ye Ndlovu. Kusuka kulinye kuya kulamane emacandza laphumela endzaweni noma umgodzi lomncane lomiswe ngetibi letincane noma tigogo letijubekile.
Lamacandza amatje lamibalabala, nelibala lelihlukako leliphephuli lohhwabile kuya ku mnyama losa nsundvu lotopele. Kufukamela emacandza kumalanga lamashumi lamabili nesiphohlongo kuya kumashumi lamatsatfu. Emantjwele akakhoni kundiza, aze akhone nasekafike kumashumi lamane nesihlanu ngemalanga budzala.

Inchazelo Yalengakakhuli Kahle

Lesenesimilo sebuntfwana lengakahlakaniphi kahle lenemibala lensundvu nalokumnyama kanye netindzawo letingephansi letimhloshana bese imilente yona insundvu loya kuliphuti.

Inchazelo Yalendzala Noma Leseyikhulile

Le Oystercatcher imnyama nemilente lebovu kanye nemlomo loluphuti. Lomlomo lome ngekucija, lonekubamudze kunenhloko, lamatsambo lasemihlatsini akahlangani ngasekugcineni futsi apatalele, emaceleni kucindzeteleke ungatsi kwakha lisikela lelincama noma lelondzile ngasegcineni; imilente mifisha, ngaletintwane letintsatfu kuphela. Inemehlo lakhanyako labovu latongeletwe ngumbala loliphuti.

Sikhundla

Iyatiwa endzaweni kepha yatiwa ngekutsi kulula kuyilimata noma kuhlaseleka kwayo.

Kusakata

Le African Black Oystercatcher isakateke kakhulu ngase lugwini loluseningizimu ye Afrika, noma iyincane kakhulu kuletinye tindzawo. Ibonakala emagwini ematje lamakhulu naselwandle kanye nalapho kunemanti eluswayi nalapho kuhlangana incenye yemfula nelwandle.

Luhla Lolubhaliwe

Le African Black Oystercatcher itsatfwa ngekutsi silwane lesilimateka noma lesitingeleka malula, noma sijwayeleke kahle ngasemasentseni eNingizimu Afrika kanye naseNamibia. Yinye yetizatfu letinengi ngaloku kutsi tilulu talama oystercatchers tiphazanyiswa kunyakata kwebantfu.