Variable Skink

© Tyrone Ping

Igama

Variable Skink [Mabuya varia]

Vital Statistics

Uhlobo: Reptilia
Umkhakha: Squamata
Umndeni: Scincidae
Ubude: 50 - 60 mm

Incazelo

Lesi yisibankwa esikahle ubukhulu somndeni wezibankwa ezihlala emhlabathini owaziwa nge-skink. Sinekhala elithanda ukuba yindilinga. Ziyashiyana ngokwemibala. Umhlane uyaba mnyama, ube sakwatapeya, ube nsundu ngokuphaphathekile noma ube nsundu ngokubomvana.
Kokunye kuyenzeka sibe namabala amnyama, kokunye singabi nawo. Lesi sibankwa siphinde sibe nemigqala ehamba emaceleni esuka ekhanda. Esiswini simhlobe okuthanda ukuba luhlaza sasibhakabhaka.

Izinhlobo

Uhlobo lwalesi sibankwa olwaziwa nge-M. v. nyikae, olungeluningi ulwazi ngalo, luyatholakala eNyika Plateau, eMalawi.

Indawo

Lesi sibankwa sitholakala eningizimu ye-Eastern Cape, East Africa, Sudan, Somalia, Namibia, Angola naseCongo.

Ukuzalana

Ngokujwayelekile, ama-Variable Skink azala izibankwa seziphelele, kodwa kuyenzeka kwezinye izindawo azalele amaqanda ayisithupha kuya kwayi-12 achamisela emuva kwezinsuku ezingama-60. Lezi zibankwa zikhula ngokushesha, emuva kwezinyanga eziyisishiyagalolunye sizuke sesikulungele ukuzala.

Ukudla

Lesi sibankwa sidla amaqhwaqi, imiswenya, amatsheketshe nezicabucabu. Kwesinye isikhathi siyazidla nezinye izibankwa.

Olunye Ulwazi

Kokunye kunzima ukusheshe ulukhombe lolu hlobo lwesibankwa ngenxa yemibala yaso ehlukahlukene. Nakuba kunjalo lesi yisibakwa esijwayelekile ezibankweni zomndeni wama-skink.