Variable Skink
Isibhadwa Samabala

© Tyrone Ping

Igama

Isibhadwa Samabala (Variable Skink) [Mabuya varia]

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Scincidae
Ubude besisikazi: 50 - 60 mm
Ubude besiduna: 50 - 60 mm

Ihlathululo

Mhlobo wesibhadwa wobukhulu besilinganiso esiphakathi kanye nepumudlwana ede kuthi incenye enye nenye yesivalo selihlo ephasi ikhanyele. Imibalazo iyahluka; umhlanayo ungaba nombala onzima, ofipheleko, ozotho okuthunyileko, ozotho okuqarheke ngobomvu, kesinye isikhathi ibanamacatjhazana anzima kesinye ayibinawo.

Nokho kuhlala kunomuda omude owehla nomgogodlha kanye nencenyeni yehlangothi ephezulu. Amathumbaso anombala ohlaza sasibhakabhaka okuqarheke ngombala omhlophe.

Imihlobo Yakwabo

Kunemihlobo engakahlathululwa kuhle efaka hlangana, i-M. v. nyikae, kesinye isikhathi ithathwa njenge-Nyika Plateau enarheni ye-Malawi.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Zitholakala eSewula yePumalanga Kapa, ukuya ePumalanga ye-Afrika ukuyokufika e-Sudan kanye Somilia, etjhingalanga ukuyela enarheni ye-Nambia, Angola kanye ne-Congo.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Umhlobo lo wesibhadwa uvamise ukuzala kodwana kezinye iindawo kukhona ebekela amaqanda asithandathu ukuya kalisumi nambili, avame ukuqoqoselwa ngemva kwamalanga amasumi asithandathu wesikhathi sokufukamela. Ukukhula kwazo kumsinya begodu amadzinyana alungela ukujarha ngemva kweenyanga ezibunane.

Ukudla/Idayethi

Iintethe, umuhlwa, iinswebu kuthi nakesinye isikhathi zidla ezinye iimbhadwa.

Ibuthelelolwazi Ngomangwazo

Kuvame ukubabudisi ukuzihlukanisa ngebanga lokuhluka kwemibalazo, ingakho igama layo libizwa ngalindlela (Variable Skink), nokho nanyana kunjalo, lo mhlobo wezinye ezijayeleke khulu nezisabalele ngobubanzi khulu eembhadweni zakwabo.